Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕБЕНТУРА [ДЕБЕНТУРА] (латин. debentur - вони винні) - свідоцтво для повернення мита при вивезенні товару, раніше ввезено-го з оплатою мита.

ДЕБЕТ [ДЕБЕТ] (від латин. debet - він ви-нен, повинен) - 1. Ліва сторона бухгалтер-ського обліку, де відбиваються господарські операції: у прибутковій частині - всі надхо-дження по рахунку; у витратній - всі витра-ти по рахунку. 2. У приходно-видаткових книгах- рахунок надходжень і боргів даній юридичній особі. 3. Борг, заборгованість з погашення (неповернення) кредиту.

ДЕБЕТ-НОТА [ДЕБЕТ-НОТА] - повідомлен-ня про запис у дебет рахунку суми у зв'язку з настанням узгодженого договірними сто-ронами строку зобов'язання, яке надсила-ється однією зі сторін розрахункових відно-син. У відповідь - згоду на таку операцію інша сторона надсилає кредит-ноту.

ДЕБЕТОВИЙ МЕМОРАНДУМ (ДЕБЕТОВЫЙ МЕМОРАНДУМ] - 1. Документ, який вико-ристовує продавець, аби повідомити покуп-ця, що належний йому (покупцеві) рахунок ще до його одержання був дебетований (збільшений). 2. Документ, у якому банк інформує свого вкладника про зменшення коштів на його банківському рахунку вна-слідок певних операцій (напр., в результаті відрахувань за банківські послуги).

ДЕБЕТОВІ КАРТОЧКИ [ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ] - один з видів "пластикових гро-шей", якими можна здійснювати платежі на суму здійсненого вкладу на поточний раху-нок банку. Д.к. не створюють додаткової ку-півельної спроможності для їх власника.

ДЕБІТ [ДЕБИТ] (від фр. debit - збут) - за-гальна кількість (обсяг) рідини (води, наф-ти), газу, що міститься в одному місці (родо-вищі, басейні, свердловині, колодязі). Вимі-рюється у л чи м3 за секунду, хвилину, годи-ну чи добу.

ДЕБІТОР [ДЕБИТОР] (від латин. debitor) - юридична чи фізична особа, що має фінан-сову або матеріальну заборгованість перед іншою юридичною чи фізичною особою. На противагу кредитору, котрому винні гроші інші.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ [ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ] - сума бор-гів, що належить підприємству (фірмі, ком-панії) і виникла внаслідок невиконання ко-мерційно-господарських, фінансово-грошо-вих зобов'язань з боку юридичних чи фізич-них осіб, які є боржниками (дебіторами).

ДЕБІТ-СПРЕД [ДЕБИТ-СПРЕД] - верти-кальний спред з опціоном на покупку, за яким продаж опціону на покупку відбувається за однією (вищою базовою), а купівля опціону на покупку - за іншою (нижчою базовою) ці-ною. Використовується в розрахунку на під-вищення цін з незначним ризиком втрат.

ДЕБЛОКУВАННЯ [ДЕБЛОКИРОВАНИЕ] (від латин, de... , англ. blokade - оточення, об-лога) - 1. Зняття облоги; визволення вій-ськами блокованого пункту-міста, форте-ці, території від ворога, а також торговель-них суден у портах. 2. Зняття економічної блдкали.з певних держав, регіонів.