Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДАВАЛЬНИЦЬКА СИРОВИНА [ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ] - сировина особи (юридич-ної, фізичної), власник якої є замовником на виготовлення товару з цієї сировини іншою особою-товаровиробником, а водночас і власником готового товару (продукту). Може бути Д.с. і зарубіжного походження, котра ввозиться в іншу країну з метою переробки в готову продукцію з наступним вивезенням в країну власника сировини або реалізацією на внутрішньому ринку країни-виробника. У ціну готової продукції виробник включає вартість переробки Д.с. і витрати, пов'язані з виготовленням продукції.

ДАВНІСТЬ [ДАВНОСТЬ] -встановлений за-коном строк, протягом якого можуть бути заявлені будь-які вимоги або після закінчен-ня якого втрачається чи набувається будь-яке право. Як юридичне поняття Д. у різних країнах розглядається в принципі однаково, лише строки давності і початок їх відліку мо-жуть визначатись по-різному. Тому при вста-новленні міжнародних зв'язків рекоменду-ється завчасно отримати точну інформацію.

ДАВНІСТЬ НАБУТТЯ [ДАВНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ] - факт тривалого користування майном (як правило, нерухомим), що за пев-них умов є підставою для набуття права власності на це майно відповідно до чинно-го законодавства та на підставі угод на пра-во користування цим майном.

ДАВНІСТЬ ПОЗОВНА [ДАВНОСТЬ ИСКОВАЯ] - строк давності - строк, протягом якого позивач може подавати, а суд прийма-ти позовні вимоги до відповідача з приводу невиконаного ним зобов'язання. По закін-ченні строку давності позивач втрачає такі можливості, а відповідач не несе жодної від-повідальності.

ДАЙМ [ДАЙМ] (англ. dime) - срібна монета США до 1965 р., дорівнювала 1/10 долара.

ДАКТИЛОГРАФІЯ [ДАКТИЛОГРАФИЯ] (від грец. daktylos - палець і grapho - пишу) - 1. Техніка письма (набору) на друкарській машинці чи комп'ютері. 2. Письмо пальцем на будь-якій площині - допоміжний засіб спілкування з глухими або сліпо-глухими співрозмовниками без використання спе-ціальних приладів.

ДАКТИЛОСКОПІЯ [ДАКТИЛОСКОПИЯ] - розділ криміналістики, що вивчає будову шкірних мережив (узорів) пальців рук з ме-тою встановлення особи, обліку й розшуку карних злочинців.

ДАЛАСІ [ДАЛАСИ] - грошова одиниця Гам-бії, поділяється на 100 бутутів.

ДАМНІФІКАЦІЯ [ДАМНИФИКАЦИЯ] (від латин, damnum - збиток і facere - робити) - зазнання збитків, втрата майна, матері-альних цінностей.

ДАМНО [ДАМНО] - 1. Різниця між номіналь-ною та реальною вартістю грошей відповід-но до поточного ринкового курсу (курсової вартості). 2. Витрати банківських структур, пов'язані з інкасуванням зданих на комісію векселів (одержанням готівки за векселями).