Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГРОШОВІ ФОНДИ [ДЕНЕЖНЫЕ ФОНДЫ] - спеціально виділені цільові грошові ресур-си для реалізації певних цілей, програм соціально-економічного характеру (напр., формування коштів на виплату пенсій - пенсійний фонд; на виплату заробітної пла-ти - фонд оплати праці).

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА [ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА] - про-ведені державою і її органами заходи впливу щодо функціонування грошової і фінансової кредитної системи, грошового обігу і кре-диту з метою забезпечення ефективного розвитку економіки, виконання програм соціального розвитку, фінансової стабіль-ності, ефективного використання кредит-них ресурсів.

ГРУПА ЗБУТУ [ГРУППА СБЫТА] - група інвестиційних лідерів та інших фінансових корпорацій, що сприяють банківській групі в розміщенні цінних паперів нових випусків у тому разі, коли випуск не має повного збу-ту. Г.з. не бере на себе фінансової відпові-дальності за розміщення, тобто не купує цін-них паперів за свій рахунок і на своє ім'я.

ГРУПА СВІТОВОГО БАНКУ (ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА] - міжнародна організа-ція, мета якої - надавати фінансову допомо-гу країнам - членам Г.с.б. на шляху до еко-номічного та соціального прогресу. Фінансує свої кредитні організації шляхом запозичен-ня коштів на світових ринках капіталу. Г.с.б. має неполітичне спрямування; її статутом за-бороняється при прийнятті рішень брати до уваги політичні міркування або втручатися у політичні справи країн - членів організації. До складу Г.с.б. входять п'ять міжнародних організацій: Міжнародний банк реконструк-цій і розвитку (МБРР), створений у 1946 р.; Міжнародна фінансова корпорація (МФК), створена 1956 р.; Міжнародна асоціація роз-витку (МАР), створена в 1960р., Міжнародний центр розв'язання спірних питань у сфері ін-вестицій, що увійшов до складу Г.с.б. у 1966 р.; Багатостороннє агентство по Гарантіях інвес-тицій (БАТІ), створене у 1988 р. для забезпе-чення страхуваня некомерційних інвестицій-них ризиків і надання технічних послуг, які сприяють надходженню інвестицій.

ГРУПА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА [ГРУППА ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ] - особлива організаційна форма об'єднання фінансового капіталу незалежних підпри-ємств, компаній, фірм, фінансових та інвес-тиційних інституцій. Це вищий ступінь мо-нополізації капіталу, економіки - міжгалу-зевий монополістичний промислово-бан-ківсько-торговельний комплекс.

ГРУПОВА АПАРАТУРА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ [ГРУППОВАЯ АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ] - апаратура передачі даних для роботи по кількох каналах передачі даних.

ГРУПОВЕ СТРАХУВАННЯ [ГРУППОВОЕ СТРАХОВАНИЕ] - особлива форма особис-того страхування окремих трудових колек-тивів, що стосується кожного члена трудово-го колективу. Страхові договори (угоди) укладаються між адміністрацією організації (фірми) і страховою компанією.

ГРУПОВИЙ АУКЦІОН [ГРУППОВОЙ АУКЦИОН] - форма організації біржової торгів-лі, коли на торгах представляються заздале-гідь згруповані за певними ознаками това-ри (цінні папери), а через зазделегіть зазна-чений проміжок часу (один або кілька разів на день чи на кілька днів) відбуваються ор-ганізовані торги, хід яких спрямовується кваліфікованими працівниками біржі.

ГРУПОВИЙ ПОКАЗНИК [ГРУППОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ] - узагальнений зведений еко-номічний показник, який характеризує су-му цілої системи мікропоказників (напр., показник споживання продуктів тварин-ництва населенням міста за місяць склада-ється з сум даних про споживання молока, м'яса, масла, м'ясних консервів тощо).

ГРЮНДЕРСТВО [ГРЮНДЕРСТВО] (від нім. Grunder - засновник) - гарячковоквапли-ве масове заснування приватних підпри-ємств, акціонерних товариств, банків, стра-хових установ, характерне для періоду по-жвавлення економічних процесів. Може су-проводжуватись відкриттям тимчасових, часто авантюрних підприємств, трастів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія