Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГРОШОВИЙ ТОВАР (ДЕНЕЖНЫЙ ТОВАР] -товар, який виконував чи виконує функції грошей, загального еквівалента. У різні часи таким товаром виступали свійські тварини, хутро, прикраси, зерно, пізніше-цінні ме-тали, коштовності. У країнах із слаборозви-нутою економікою такі функції часто вико-нують споживчі товари, коли за відсутністю грошових ресурсів заробітну плату сплачу-ють товарами.

ГРОШОВИЙ ФЕТИШИЗМ [ДЕНЕЖНЫЙ ФЕТИШИЗМ] (від фр. fetichisme, від порт. fe-itico - чаклунство) - поклоніння грошам, приписування їм надприродних властивос-тей, обожнювання їх, значне перебільшення їх ролі в економічному і суспільному житті.

ГРОШОВІ АГРЕГАТИ [ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ] - різновиди грошей і грошових засо-бів, що різняться між собою ступенем ліквід-ності у певних умовах кон'юнктури грошо-вого ринку, властивістю маневрового перет-ворення у готівкові гроші.

ГРОШОВІ ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ [ДЕНЕЖНЫЕ ИЗДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ] - витрати населення - окремих громадян, сімей, домашніх господарств на придбання товарів і послуг, утримання житла, ведення господарства, на освіту, культурологічні за-ходи, придбання цінних паперів, на сплату податків, зборів, інших платежів.

ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ [ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ] - основ-ні види особистих доходів населення, окре-мих громадян, їх сімей, що одержують з різ-них джерел у вигляді заробітної плати, пен-сій, стипендій, різного роду допомог, дота-цій, доплат, гонорарів, виграшів лотереї, дивідендів, а також від продажу власне ви-готовлених товарів та надання послуг, від здачі в оренду рухомого і нерухомого майна тощо.

ГРОШОВІ ЗАСОБИ [ДЕНЕЖЕНЫЕ СРЕДСТВА] - акумульовані в каналах грошової системи держави, на підприємствах, в орга-нізаціях державної 1 недержавної форми власності, у т. ч. і бюджетних установ, кре-дитних, страхових організацій і населення, готівкові і безготівкові гроші, а також інші засоби (цінні папери), які легко обмінюють-ся на гроші.

ГРОШОВІ ЗНАКИ [ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ] - різновиди грошових одиниць, що беруть участь у грошовому обігу і торговельно-гро-шових операціях. Випускаються з паперу, металу різного номіналу, включаючи роз-мінну монету для зручності ведення розра-хункових та торговельних операцій.

ГРОШОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ [ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА] - 1. Зобов'язання дер-жави і її органів, ґарантійно обумовлені не-обхідністю сплати державних замовлень, виплати соціальних зобов'язань, викупу цін-них паперів і сплати процентів та дивідендів на них, повернення і погашення кредитів. 2. Рахунки фізичних і юридичних осіб, що на-лежать беззаперечній оплаті - заробітна плата, дивіденди, податкові платежі, обов'-язкові збори, фіксовані і довгострокові зо-бов'язання тощо.

ГРОШОВІ НАГРОМАДЖЕННЯ [ДЕНЕЖНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ] - частка прибутку, чистого доходу суспільства, яка направля-ється на фінансування нових, розвиток ді-ючих основних виробничих і невиробничих фондів, збільшення власних оборотних кош-тів підприємств, розвиток підприємництва.

ГРОШОВІ НАРАХУВАННЯ [ДЕНЕЖНЫЕ НАЧЕТЫ] - засіб примусового впливу (стяг-нення) майнового характеру стосовно пра-цівника, посадової особи за спричинені майнові витрати, збитки, порушення дис-ципліни.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія