Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГРОШОВИЙ АКРЕДИТИВ [ДЕНЕЖНЫЙ АККРЕДИТИВ] -Див. Акредитив грошовий.

ГРОШОВИЙ ГОЛОД ("ДЕНЕЖНЫЙ ГОЛОД"] - недостатність ресурсів грошей дер-жави, зумовлена недостатністю валютних коштів.

ГРОШОВИЙ КАПІТАЛ [ДЕНЕЖНЫЙ КАПИТАЛ] - капітал, нагромаджений суб'єктами підприємницької діяльності і неприбуткової діяльності, виражений у наявності резервів грошових коштів, які можуть бути викори-стані для поповнення основних фондів, вдо-сконалення технології виробництва, на роз-виток соціальних програм з метою підвищен-ня ефективності діяльності та піднесення ма-теріального добробуту населення.

ГРОШОВИЙ МЕТАЛ (ДЕНЕЖНЫЙ МЕТАЛЛ] - рідкісний коштовний метал (золо-то, платина, срібло, рідкісні сплави металів), за яким закріпилась функція еквівалента інших грошових знаків.

ГРОШОВИЙ МЕХАНІЗМ [ДЕНЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ] - система функцій і засобів впли-ву грошового ринку на економічні процеси у державі.

ГРОШОВИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР (ДЕНЕЖНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР] (від англ. money multiplier, від латин. multiplico - помножую) - числовий коефіцієнт, який відображає, наскільки зросте чи зменшиться пропозиція грошей при збільшенні чи зменшенні гро-шової маси на одну грошову одиницю.

ГРОШОВИЙ ОБІГ [ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ] -Див. Обіг грошовий.

ГРОШОВИЙ ПЕРЕКАЗ (ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД] - 1. Операція, пов'язана з перемі-щенням грошових ресурсів з одного пункту в інший, від одного власника до іншого. 2. Письмове розпорядження власника грошей - відправника про передачу певної суми грошей іншій особі (фізичній чи юридич-ній), яка знаходиться у даному населеному пункті чи за його межами.

ГРОШОВИЙ РИНОК (ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК] - сфера обігу та умови соціально-еко-номічного і політичного характеру, за яких відбувається формування ресурсів, пропо-зиція, попит, реалізація і споживання особ-ливого товару- грошей. Основними факто-рами, які характеризують Г.р. і впливають на його розвиток, є співвідношення попиту і пропозиції, від якого залежать ціни та обся-ги купівлі, продажу, обороту. Розрізняють за регіональними ознаками: ринок країни, ок-ремих її регіонів, міст, ринок світовий, окре-мої групи країн (напр.. Європейський ринок, ринок країн Балто-Чорноморської Асамблеї, ринок Великої Британії), за функціональ-ними ознаками: національний Г.р., ринок зарубіжних валют, ринок цінних паперів, ринок позичкових капіталів тощо.

ГРОШОВИЙ СТАНДАРТ [ДЕНЕЖНЫЙ СТАНДАРТ] - загальноприйнятий коштов-ний матеріал (цінність) як основа грошових одиниць даної країни або групи країн, щодо якої визначається вартісний вміст (ціна) грошової одиниці. Розрізняють стандарт золотий, золото-валютний.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія