Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ҐРОС [ГРОСС] (нім. gross, букв. - великий) - міра, яка дорівнює двадцяти дюжинам; застосовується у підрахунках (пакуванні, комплектації) дрібних галантерейних това-рів - ґудзиків, гачків, олівців тощо.

ҐРОСБУХ (ГРОССБУХ] (від нім. gross - ве-ликий і Buch - книга) - головна книга (у бухгалтерії).

ГРОШІ [ДЕНЬГИ] -в умовах товарного ви-робництва є засобом обміну, мірилом вар-тості, засобом збереження вартостей і пла-тіжним засобом. Останню властивість Г. надає держава, яка через своє законодав-ство керує грошовим обігом країни. Г. мо-жуть мати свою власну цінність (предметні Г. - металеві) і цінність, похідну від функцій, які вони виконують (паперові Г,). До Жов-тневої революції у підросійській частині Ук-раїни в обігу були Г. Російської імперії. З 1899 р. (реформа Вітте) - це золота валюта, грошовою одиницею був рубль (українська назва карбованець), що містив у собі 0,7742 г чистого золота. В австро-угорській части-ні України валютою з 1892 р. була австрій-ська крона (0,38875 г чистого золота). З поновленням Української держави (1917-1929 рр.) з'явилися власні гроші - паперо-ві, з емблемами держави та українськими написами. Розрахунки проводились у кар-бованцях і гривнях (1 карбованець = 2 грив-ням. 1 гривня = 100 шагам); вартість карбо-ванця прирівнювалася до 17,424 долі(ї доля = 0.044 г. щирого золота). Ухвалою Україн-ської Центральної Ради у 1917р. надрукова-но перший державний кредитовий білет вартістю 100 карбованців, напис на якому зроблено чотирма мовами: українською - на аверсі, російською, польською та єврей-ською - на реверсі. Законом Центральної Ради з 1918 р. валютною одиницею стала гривня, а розмінною дрібною монетою - шаг (1/100 гривні). Нестача потрібної кіль-кості розмінної монети та інші обставини зумовили появу місцевих грошей. У 1996 р. в Україні в обіг введена гривня, що дорівнює 100 копійкам.

ГРОШІ ВОЄННІ [ДЕНЬГИ ВОЕННЫЕ] - грошові знаки, випущені в обіг у воєнний час однією державою на території іншої дер-жави з метою фінансування своїх військо-вих та окупаційних витрат. Інша назва - окупаційна валюта, окупаційні гроші.

ГРОШІ ДЕКРЕТНІ [ДЕНЬГИ ДЕКРЕТНЫЕ] - грошові знаки, введені в обіг як гроші дек-ретом органів влади чи постановою уряду. Спроможність їх визначається не стільки номіналом, скільки можливістю обміну на кількість товарів чи послуг.

ГРОШОВА МАСА (ДЕНЕЖНАЯ МАССА] - показник фінансової статистики, що харак-теризує кількість (обсяг) грошей, які знахо-дяться в обігу. Регулювання грошової маси (суми грошових знаків і цінних паперів) здій-снюється національним (центральним) банком країни.

ГРОШОВА РЕНТА [ДЕНЕЖНАЯ РЕНТА] - третя форма земельної ренти, яка передба-чає сплату за користування землею не про-дуктами, вирощеними на цій землі, а грішми.

ГРОШОВА РЕФОРМА [ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА] - реформування грошової системи дер-жави, зумовлене деформаціями грошового обігу країни й необхідністю стабілізації гро-шової системи та курсу національної грошо-вої одиниці. Супроводжується повною або частковою зміною грошової одиниці (грошо-вих знаків) з випуском грошових знаків но-вих зразків і нового масштабу вартості гро-шових одиниць.

ГРОШОВА СИСТЕМА [ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА] -встановлена державою система орга-нізацій, дій, правил, законодавчих актів, яка регламентує грошовий обіг у державі і грошові відносини суб'єктів підприємниць-кої діяльності. Визначається природою гро-шей, суспільним ладом і станом економічно-го розвитку. В основі Г.с. - грошова одини-ця, яка виконує роль загального еквівален-та. Її також характеризують: кількість гро-шових знаків в обігу, масштаб цін, порядок емісії і форми грошового обігу, характер за-безпечення грошей, особливості законодав-ства, що регулює грошові відносини, рівень та форми безготівкового платіжного оборо-ту, курс національної валюти тощо.

ГРОШОВЕ ПОКРИТТЯ (ДЕНЕЖНОЕ ПОКРЫТИЕ] - грошова забезпеченість органі-зацій, підприємств (фірм), необхідна для ре-алізації планів і програм організації (підпри-ємства) і одержання прибутку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія