Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГОСПОДАРСЬКИЙ СПОСІБ БУДІВНИЦТВА (ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА] - форма організації будівництва об'єктів житлового і нежитлового призначен-ня, виконання будівельних, монтажних та інших робіт власними силами, без залучення спеціалізованих будівельних організацій.

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУБ'ЄКТ [ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУБЬЕКТ] - суб'єкт господар-ської діяльності (фізична чи юридична осо-ба), який проводить діяльність, здійснює господарські операції самостійно, вступає у майнові та фінансові відносини від свого імені.

ГОСПОДАРСЬКІ АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА (ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА] - комерційні господарські об'-єднання, засновані на акціонерних засадах, коли статутний фонд складається з внесків акціонерів, одержаний прибуток від комер-ційної діяльності є їх власністю, а отримані дивіденди розподіляються між членами то-вариства - акціонерами відповідно до кіль-кості акцій кожного з них або частки коштів у статутному фонді товариства.

ГОСПОДАРСЬКІ ВИТРАТИ [ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ] - сума витрат, пов'язана з веденням господарської діяльності, з забез-печенням життєдіяльності організацій, ус-танов (утримання службових приміщень, канцелярські і поштові витрати, утримання службового транспорту, представницькі ви-трати тощо).

ГОСПОДАРСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ ПРЯМІ [ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ПРЯМЫЕ] - особлива форма прямих зв'язків між суб'єктами під-приємницької діяльності без участі третіх сторін - посередників.

ГОСПОДАРСЬКІ КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ [ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ] - загальна сума основних і оборотних засобів, у т. ч. наявні готівкові кошти у касі, а також фінансові засоби, які знаходяться у розрахунках, тимчасові відлучені кошти та дебіторська заборгованість. Джерелами їх фінансування є статутний фонд організації, чистий прибуток, що залишився після спла-ти податків та інших відрахувань, одержані позики і кредити, кредиторська заборгова-ність, а також невідправлені оплачені това-ри тощо.

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА [ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА] - господарські об'єднання, комерційно-підприємницькі структури, створені на засадах повних і ко-мандитних товариств, у т.ч. засновані гро-мадськими некомерційними організаціями як самостійні підприємства зі статусом юри-дичної особи.

ГОТИЧНИЙ [ГОТИЧЕСКИЙ] -той, що сто-сується готики (напр.. Г. архітектура, Г. стиль); Г. письмо - різновид латинського письма середньовічних рукописів і хронік; Г. шрифт - кутастий шрифт.

ГОТІВКОВА КОРОВА ("НАЛИЧНАЯ КОРОВА"] - 1. Поширене трактування бізнесу, який приносить великі надходження готівкових грошей. 2. Стабільна прибуткова компанія.

ГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК [НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ] - розрахунок за придбані товари і послуги готівковими грішми у момент одер-жання товару, послуг.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія