Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГОРИЗОНТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ [ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ] - закордонні ін-вестиції, що здійснюються тоді, коли інвес-туюча компанія проникає в іноземні країни для виробництва такої самої продукції, яка виробляється вдома. Іншими словами, це географічна диверсифікація асортименту виробів компанії.

ГОРИЗОНТИ МОЖЛИВОСТЕЙ [ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ] - термін, що озна-чає нові економічні можливості, яких безпе-рервно шукає національна компанія з ме-тою розширення корпорації за допомогою інновацій.

ГОСПОДАРСТВО [ХОЗЯЙСТВО] - сукуп-ність природних матеріалізованих, створе-них людиною засобів для відтворення ви-робництва, створення умов і засобів життє-забезпечення людей.

ГОСПОДАРСЬКА САМОСТІЙНІСТЬ [ХОЗЯЙСТВЕННАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ] - повна, вільна, незалежна свобода діяль-ності в межах державного законодавства су-б'єктів господарської діяльності з правом вільного управління господарськими проце-сами, матеріальними і фінансовими засоба-ми, власними і позичковими коштами, ство-реним продуктом праці.

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО [ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО] -сукупність законодавчих актів, правових норм, які регулюють правові матеріальні і нематеріальні відносини між суб'єктами під-приємницько-господарської діяльності з приводу встановлення, зміни або припинен-ня цивільних прав і обов'язків у галузі госпо-дарських відносин.

ГОСПОДАРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ [ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ] -Див. Об'єд-нання господарське.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО (ХОЗЯЙСТВЕН-НОЕ ПРАВО] - система загальнообов'язко-вих соціальних, політичних, економічних норм, що охороняються силою держави, які регламентують діяльність і відносини суб'-єктів господарської діяльності.

ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ (ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ] - сукупність гос-подарсько-організаційних структур, об'єд-нань, правових норм і методів управління суб'єктами господарської діяльності, через які реалізується процес відтворення, ство-рення матеріальних благ у межах регульова-них державою економічних процесів.

ГОСПОДАРСЬКИЙ РИЗИК (ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РИСК] - ризик, пов'язаний з неперед-баченістю діяльності суб'єктів господарської діяльності, ризик вибору з багатоваріантних програм, договорів, партнерів найбільш оп-тимального, позитивного. Часто зумовлю-ється відсутністю, неповнотою, сумнівністю або необ'єктивністю інформації, викори-стання якої при прийнятті рішень не гаран-тує досягнення позитивного ефекту. Ризик є невід'ємним компонентом відносин су-б'єктів господарської діяльності. Тому під-приємець у процесі своєї діяльності повинен бути здатним вибрати оптимальне рішення зі всіх альтернативних з найменшим сту-пенем ризику 1 з найбільшим (оптимальним) ефектом результативності.

ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗРАХУНОК, ГОСПРОЗРАХУНОК [ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ, ХОЗРАСЧЕТ] - принципи і методи госпо-дарсько-фінансової і адміністративної діяльності, в основі яких є фінансова неза-лежність щодо досягнення економічного становища, за яким витрати підприємства співрозмірні з доходами, та позитивних фі-нансових кінцевих результатів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія