Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГНОСАРІЙ [ГНОССАРИЙ] (від латин. gnos-sarium - словник)-популярний словник архаїчних і маловживаних слів.

ГНОСЕОЛОГІЯ [ГНОСЕОЛОГИЯ] (відгрец. gnoseos - пізнання і... логія), вчення про сутність і закономірності пізнання, теорія пізнання.

ГНУЧКИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС [ГИБКИЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС] - 1. Швидкоплинний курс валютного ринку, що динамічно зміню-ється відповідно до динаміки розвитку кон'-юнктури валютного ринку. Інша назва - плаваючий курс. 2. Вибраний (визначе-ний) державою курс сприяння динамічного, економічного, демократичного П розвитку з урахуванням кон'юнктури ринку держави і необхідності створення умов для розвитку вітчизняної економіки.

ГНУЧКИЙ МАГНІТНИЙ ДИСК [ГИБКИЙ МАГНИТНЫЙ ДИСК] -Див. Дискета.

ГНУЧКІ ЦІНИ [ГИБКИЕ ЦЕНЫ] - ціни, виз-начені виходячи із співвідношення попиту і пропозиції товарів (послуг) на ринку з ураху-ванням зміни його кон'юнктури з метою збільшення реалізації товарів і послуг, особ-ливо вітчизняних.

ГНУЧКІСТЬ [ГИБКОСТЬ] - вибір найбільш раціональних і ефективних форм ринкової діяльності, підприємництва, їх зміни відпо-відно до кон'юнктури ринку з метою забез-печення прибутковості функціонування су-б'єктів підприємницької діяльності.

ГОЛО... (ГОЛО...] (грец. holos - весь, пов-ний) - у складних сполученнях означає "весь", "повний" (напр., гологенез).

ГОЛОВНА КНИГА [ГЛАВНАЯ КНИГА] -систе-матизована форма бухгалтерського обліку, у якій представлені підсумкові дані за конкрет-ними бухгалтерськими рахунками і звітами.

ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО [ГЛАВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ] - основне підприємство - володар основного (акціонерного) капіталу, що є материнською організацією стосовно своїх дочірніх структур і філій.

ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КРЕДИТІВ [ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ КРЕДИТОВ] - 1. Організація (установа), яка володіє на-даним державою правом розпоряджатись державними бюджетними коштами - Наці-ональний банк. Міністерство фінансів. Роз-рахункова палата та інші державні фінансо-ві органи. 2. На підприємствах і в організа-ціях - керівник підприємства і головний бухгалтер.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія