Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГЕРБОВИЙ ПАПІР [ГЕРБОВАЯ БУМАГА] - спеціальної якості і спеціального призначення папір, що являє собою один із різновидів гер-бових знаків, призначений для оформлення на ньому актів особливо важливого значення офіційних документів, угод, цінних паперів з метою запобігання різного роду підробок.

ГЕРБОВИЙ ПОДАТОК [ГЕРБОВЫЙ НАЛОГ] - встановлені державою грошові збори, стягнення за державну реєстрацію (офор-млення) майнових операцій, передачі цін-них паперів, реєстрації і перереєстрації суб'-єктів підприємницької діяльності, громад-ських об'єднань, оформлення дарчих актів, опікунства. Див. також Гербовий збір.

ГЕРМЕНЕВТИКА [ГЕРМЕНЕВТИКА] (від грец. hermeneutike (techne) - тлумачне) - мистецтво і теорія тлумачення, що ставить за мету виявити сутність тексту, виходячи з його об'єктивного (граматичне значення слів та їх історично обумовлені варіації) і су-б'єктивного (наміри авторів) підґрунтя. Гер-меневтичні підходи здійснюються в еконо-мічних, юридичних та інших науках, пов'я-заних з аналізом об'єктивних результатів свідомої людської діяльності.

ГЕРОЙ [ГЕРОЙ] - 1. Видатна за своїми здіб-ностями й діяльністю людина, що виявляє відвагу, самовідданість і хоробрість у бою і праці. 2. Людина, що втілює основні, типові риси певного оточення, часу, певної епохи. 3. Переносно - особа, яка чим-небудь від-значилась.

ҐЕШЕФТ [ҐЕШЕФТ] (від нім.Geschaft - по-дарунок) - вдало проведена комерційна опе-рація, торговельна угода, вигідна справа.

ГІБРИДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ (ГИБРИДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ] - представлені на фон-довій біржі цінні папери - облігації, які мо-жуть бути використані як привілейовані ко-мулятивні акції.

ГІГАНТОМАНІЯ [ГИГАНТОМАНИЯ] (від грец. gigas - велетенський і mania - захоп-лення) - надмірна (хвороблива) пристрасть до всього величезного, грандіозного.

ГІД [ГИД] (від фр. guide) - 1. Супровідник екскурсантів, туристів. 2. Путівник.

ГІДЖРА [ГИДРЖА] (араб. - втеча) - му-сульманське літочислення, яке бере поча-ток з 622 р.

ГІДР... ГІДРО... [ГИДР... ГИДРО...] (від грец. hydor - вода) - у складних словах відпові-дає поняттям "вода", "водний простір" (напр., гідроакустика, гідродинаміка).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія