Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГЕНУЕЗЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА [ГЕНУЭЗСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА] - світо-ва валютна система, створена з метою за-безпечення міжнародних валютних розра-хунків, їх уніцікації. Юридичне оформлена міжнародною уродою в 1922 р. на Генуезькій конференції.

ГЕО... [ГЕО...] (від грец. ge-земля)-у склад-них словах відповідає поняттю "земля" (напр., геодезія).

ГЕОГРАФІЯ [ГЕОГРАФИЯ] - система на-ук, що вивчають природні й виробничі те-риторіальні комплекси та їхні компонен-ти. Розрізняють природничі науки (фізич-на географія, кліматологія, гідрологія, гео-графія грунтів та ін.) та суспільні геогра-фічні науки (економічна Г., Г. окремих га-лузей народного господарства, Г. населен-ня, політична Г.).

ГЕОЕНЕРГЕТИКА [ГЕОЭНЕРГЕТИКА] - га-лузь енергетики, пов'язана з дослідженням і використанням глибинного тепла земної кори.

ГЕОМОРФОЛОГІЯ [ГЕОМОРФОЛОГИЯ] - наука про рельєф земної поверхні (включа-ючи дно рік і океанів), його походження, роз-виток, географічне поширення й господар-ське використання.

ГЕРБ [ГЕРБ] (від польск. herb, від нім. Erbe- спадщина) - знак держави, міста, роду.

ГЕРБОВА МАРКА [ГЕРБОВАЯ МАРКА] - різновид гербового знака, через продаж яко-го проводиться гербовий збір з громадян на користь держави.

ГЕРБОВИЙ ЗБІР [ГЕРБОВЫЙ СБОР] - по-датки, збори, які стягуються державою за проведення певних операцій, надання юри-дичних послуг (наприклад, з цінними папе-рами, за реєстрацію чи засвідчення досто-вірності окремих документів, угод). Див. та-кож Гербовий податок.

ГЕРБОВИЙ ЗНАК [ГЕРБОВЫЙ ЗНАК] - спе-ціальні офіційно встановленої форми уніфі-ковані паперові бланки, на яких містяться да-ні оформлення юридичне (нотаріально) під-тверджених договорів, угод, векселів, чеків, інших офіційних актів. Являє собою одну із форм одержання державою гербових зборів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія