Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГЕНЕЗИС [ГЕНЕЗИС] (грец. genesis-поро-джую, створюю) - походження, виникнен-ня; процес утворення.

ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ [ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ] (від латин. generalis - загальний) -узагальнен-ня, логічний перехід від окремого до загаль-ного, підпорядкування окремих явищ за-гальному принципові. Застосовується в ана-лізі і прогнозуванні ринкових явищ.

ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ [ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ] -Див. Ліцензія генеральна.

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА З ТАРИФІВ І ТОРГІВЛІ [ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ТОРГОВЛЕ] - багатостороння міжнародна угода з тарифів та торгівлі (ГАТТ), яка регламентує торговельну політи-ку країн-учасниць: умови торгівлі, пріори-тетні товари, митні умови, усунення митних бар'єрів у торгівлі, скасування обмежень у зовнішній торгівлі, зменшення чи перегляд митних тарифів, прийняття положень та заходів щодо обмеження демпінгу тощо.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ [ГЕНЕРАЛЬНЫЙ] (від ла-тин. generalis - загальний, головний) - 1. Головна посадова (керівна) особа (напр., Г. директор - над директорами: генеральний секретар). 2. Г, план - багатопрофільний план розвитку населеного пункту, підприєм-ства, фірми.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ АГЕНТ [ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АГЕНТ] - головна організація, установа, яка уданому місті, регіоні, країні здійснює агент-ське обслуговування фізичних або юридич-них осіб за дорученням основної організації - принципала, агентом якої є дана організація.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР [ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР] - директор великої багато-профільної чи багатоступеневої організації, керівники функціональних структур якої (до-чірніх підприємств, відділень, окремих напря-мів діяльності) виступають у ролі директорів.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИСТРИБУТЕР [ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР] (від англ. dis-tributor - розподілювач, агент із продажу) - організація, що здійснює збут продукції за дорученням товаровиробника у різних ре-гіонах своєї країни або інших країнах.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПЦІОН [ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОПЦИОН] (від латин, optio-вибір, бажання) - обумовлене у чартерній угоді право фрах-тувальника морського (річкового) судна ви-бирати порт навантаження 1 розвантаження судна серед поіменованих в угоді портів.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПОЛІС [ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИС] - страховий загальний поліс, умо-вами якого передбачено страхування бага-торазового почергового транспортування великих партій вантажів у зазначених роз-мірах відповідальності страховика. Про ко-жен факт відвантаження за Г.п. страхуваль-ник повинен повідомити страховика, зазна-чивши основні реквізити: назву і кількість вантажу, назву транспортного засобу, мар-шруту, страхову суму.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія