Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГАРАНТОВАНИЙ КРЕДИТ [ГАРАНТИРОВАННЫЙ КРЕДИТ] - кредит, який нада-ється організаціями одна одній під запоруку (гарантію) банку чи уряду. Застосовується здебільшогого в експортних операціях ка-піталу і товарів.

ГАРАНТОВАНИЙ ЧЕК [ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЧЕК] - чек клієнта, який Гарантійне забезпечений банком.

ГАРАНТОВАНІ ЦІННІ ПАПЕРИ [ГАРАНТИРОВАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ] - цінні па-пери (акції, облігації, векселі), оплату яких у будь-який момент гарантує держава, уряд.

ГАРМОНІЗАЦІЯ [ГАРМОНИЗАЦИЯ] -спіль-на домовленість організацій, установ певної галузі господарства, компаній, корпорацій щодо уніфікації документообороту, розра-хункових операцій, товарної номенклатури, узгодженості дій, що забезпечують взаємо-узгодженість 1 взаємовідповідність.

ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОДАТКІВ [ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЛОГОВ] - міждержавна спільна до-мовленість двох або кількох країн - учас-ниць міждержавних економічних зв'язків про уніфікацію, систематизацію і координа-цію податкових систем і ведення податкової політики, які забезпечили б рівність і взає-мовигідність країн-учасниць.

ГАРМОНІЙНИЙ [ГАРМОНИЧЕСКИЙ] - зас-нований на гармонії (інтересів, поглядів тощо).

ГАРМОНІЮВАТИ [ГАРМОНИРОВАТЬ] (від грец. harmonia - злагодженість) - бути співзвучним, відповідати чомусь.

ГАРМОНІЯ [ГАРМОНИЯ] (грец. harmonia - злагодженість) - 1. Струнка узгодженість частин єдиного цілого. 2. Співмірність ок-ремих частин будови або архітектурного комплексу.

ГАРНІТУР [ГАРНИТУР] (фр. garniture від ga-rnir - постачати) - комплекс, набір одноха-рактерних предметів певного призначення.

ГАРНІТУРА [ГАРНИТУРА] (нім. Garnitur фр. garniture) - повний комплекс друкарських шрифтів різних накреслень і кеглів, але од-накового за характером малюнка.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія