Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН [ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК] - строк, протягом якого покупець (спо-живач) може пред'явити претензії щодо якості придбаного товару або виконаної роботи.

ГАРАНТІЯ [ГАРАНТИЯ] (від фр. garantie - по-рука, забезпечення) - юридичне і фінансове забезпечені зобов'язання юридичної чи фі-зичної особи виконати певні дії, зобов'язання.

ГАРАНТІЯ БАНКІВСЬКА [ГАРАНТИЯ БАНКОВСКАЯ] - порука, взяті зобов'язання банку-ґаранта за певну юридичну або фі-зичну особу (як правило, свого клієнта) вико-нати певні грошові чи майнові зобов'язання у разі неспроможності клієнта сплатити зобов'язання. Видається банком за певну грошову винагороду.

ГАРАНТІЯ МІЖНАРОДНА [ГАРАНТИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ] - сукупність правових норм, принципів, що захищає кредити, інвестиції (головним чином у країнах, які розвивають-ся) від ризику неплатоспроможності окре-мих корпорацій, держав шляхом запрова-дження різноманітних економічних, полі-тичних, платних чи інших обмежень.

ГАРАНТІЯ ПАРИТЕТУ [ГАРАНТИЯ ПАРИТЕТА] - банківська Гарантія забезпечення ризи-ку в обмінних валютних операціяху разі погір-шення кон'юнктури валютного ринку: різкого зростання чи спадання валютного курсу.

ГАРАНТІЯ РИЗИКУ ЕКСПОРТЕРА (ГАРАНТИЯ РИСКА ЭКСПОРТЕРА] - здійснюване страховими органами страхування можливих збитків у експортних торговельних операціях.

ГАРАНТІЯ РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙ [ГАРАНТИЯ РИСКА ИНВЕСТИЦИЙ] - Гарантія за-безпечення державою, П банківською систе-мою ризиків, пов'язаних з Інвестуванням зарубіжних інвестиційних проектів, які слу-гують певним інтересам держави.

ГАРАНТІЯ СТРАХОВА [ГАРАНТИЯ СТРАХОВАЯ] - Гарантована порука страхової ком-панії за кредитоспроможність страхуваль-ника, якою зазначається, що в разі пору-шення страхувальником застережних умов неплатіжності компанія зобов'язується сплатити визначену страховим договором суму. У цьому разі страховик має право рег-ресного позову страхувальнику.

ГАРАНТОВАНА ПОЗИКА (ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАЕМ] - 1. Позика, Гарантію якої за-безпечує держава, коли суб'єкти фінансово-го ринку (банківсько-фінансові установи, фірми, концерни) надають позику іншим державам, їх компаніям навіть в умовах ри-зику, коли платоспроможність зарубіжних партнерів невисока. Умовою може бути за-безпечення кредитної суми і сплата банків-ських процентів заставою або певними до-ходами (при зовнішніх позиках держави-боржника). Гарантом може виступати і тре-тя держава щодо країни-кредитора або по-зичальника. 2. Гарантії держави, уряду, ко-мерційних банків під облігаційні позики міс-цевих органів державного управління, що проводяться з метою мобілізації грошових коштів для забезпечення капітальних вкла-день в особливо важливі об'єкти капітально-го будівництва.

ГАРАНТОВАНИЙ ДОХІД [ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД] - дохід, одержання якого є безсумнівним. Гарантованим за будь-яких змін кон'юнктури ринку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія