Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГАРАНТІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (ГАРАНТИЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ] - здійснюване стра-ховими органами добровільне страхування можливих матеріальних збитків від втрати майна внаслідок крадіжок, неохайного по-водження з ним працівників сфери послуг при його зберіганні, а також у разі пошко-дження майна під час транспортування тощо. ГАРАНТІЙНИЙ [ГАРАНТИЙНЫЙ]-пов'яза-ний з Гарантією.

ГАРАНТІЙНИЙ ВНЕСОК [ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС] - попередній внесок однієї з сторін угоди (покупцем, замовником) часткової су-ми, передбаченої угодою у вигляді завдатку. У разі відмови (покупця, замовника) від здій-снення угоди сума завдатку не повертається.

ГАРАНТІЙНИЙ ЗАВДАТОК [ГАРАНТИЙНЫЙ ЗАДАТОК] - суми грошей (певна част-ка від загальної суми контракту), які вносять учасники біржових операцій як Гарантії сво-їх платіжних зобов'язань у вигляді почат-кового завдатку (депозиту) 1 змінного зав-датку (маржі).

ГАРАНТІЙНИЙ ЗАКЛАДНИЙ ДЕПОЗИТ [ГАРАНТИЙНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДЕПОЗИТ] - сума, яка депонується у розрахунковій па-латі біржі її членами як гарантія виконання клієнтами своїх платіжних зобов'язань пе-ред палатою.

ГАРАНТІЙНИЙ КАПІТАЛ [ГАРАНТИЙНЫЙ КАПИТАЛ) - власний капітал банків, кре-дитно-фінансових структур, призначений для забезпечення зобов'язань кредиторів, вкладників. Він утворюється із вкладень кредиторів і поповнюється за рахунок відра-хувань від прибутків. Використовується ви-ключно за прямим призначенням і не може бути використаний для виплати дивідендів, відшкодування збитків чи на інші цілі.

ГАРАНТІЙНИЙ КОНТРАКТ (ГАРАНТИЙНЫЙ КОНТРАКТ] - 1. Контракт, відповідно до умов якого одна із його сторін зобов'язу-ється виконувати функції Гаранта. 2. Кон-тракт, відповідно до якого одна із сторін зо-бов'язується виконувати певні роботи або надавати протягом певного часу послуги.

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ [ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО] - офіційний лист підприємства чи ор-ганізації за підписом керівника та головно-го бухгалтера, скріплений печаткою або но-таріально підтверджений, у якому зазначе-ні Гарантії виконати певні дії, зобов'язання.

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК [ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК] - період, протягом якого на виготов-лювача (підрядчика) покладається обов'язок забезпечити надійну і безвідмовну експлуа-тацію технічних засобів, обладнання тощо.

ҐАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ [ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ] - час експлуатації, протягом якого товаровироб-ники чи здійснювачі послуг дають гарантійні зобов'язання. Для споживачів товарів (по-слуг) він встановлюється диференційовано - напр., для виробів тривалого користування Г.с.е. обчислюється з дня введення їх у дію чи приймання, споживачем (одержувачем).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія