Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВТОРИННА ПРОПОЗИЦІЯ [ВТОРИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ] - перерозподіл пакета акцій через деякий час після того, як він був проданий компанією, що його випустила. Продаж здійснюється поза фондовою бір-жею фірмою або групою фірм, які реалізо-вують цінні папери. Акції пропонуються, як правило, за фіксованою ціною залежно від кон'юнктури ринку і ступеня оцінки. Цінні папери можуть бути зареєстровані на бір-жі.

ВТОРИННА СИРОВИНА [ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ] - різноманітні матеріали й вироби, які після первісного повного використання (зносу) можуть вживатись у виробництві повторно як сировина. До В.с. належать промислові та побутові відходи. Промисло-ві відходи можуть утворюватись на вироб-ництві у вигляді обрізків, плутанки з ниток, металевої стружки, кускового лому, різних машин та устаткування, що вийшли з ужитку, металевих частин при розбиранні старих машин, суден, будівель тощо. Вони також нагромаджуються у населення. Це може бути зношений одяг, білизна, маку-латура, металобрухт тощо. В.с. після по-передньої обробки використовується у про-мисловості як основна або допоміжна си-ровина. Правильне використання В.с. в різних галузях промисловості має важливе значення для подальшого розвитку народ- ного господарства, як джерело його додат- кових матеріальних ресурсів, фактор зни-ження капітальних витрат і собівартості продукції.

ВТОРИННИЙ РОЗПОДІЛ [ВТОРИЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ] -Див. Вторинна пропозиція.

ВТОРИННІ РЕСУРСИ [ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ] -Див. Ресурси вторинні.

ВТРАТА ЕФЕКТИВНОСТІ [ПОТЕРЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ] - чисті втрати національної економіки, які простежуються щодо заміни імпорту менш ефективно виробленими вну-трішніми товарами і щодо заміни спожива-чами імпорту на його замінники.

ВТРАТИ ВАЛЮТИ [ПОТЕРИ ВАЛЮТЫ] - втрати, яких зазнають країни від розбіжнос-ті між курсами валют, коли вони значно від-хиляються від паритетів купівельної спро-можності валюти. Відбувається внаслідок того, що в одних країнах вартість американ-ського долара у місцевій валюті занижуєть-ся, в інших завищується.

ВУЗОЛ КОМУТАЦІЇ [УЗЕЛ КОММУТАЦИИ] - комплекс технічних і програмних засобів, зосереджених в одному місці, що забезпечу-ють маршрутизацію і комутацію повідом-лень 1 пакетів.

ВУЗОЛ КОМУТАЦІЇ КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ [УЗЕЛ КОММУТАЦИИ КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ] -Див. Вузол комутації.

ВУЛЬГАРИЗАЦІЯ [ВУЛЬГАРИЗАЦИЯ] (від латин. vulgaris - звичайний, простий) - занадто спрощений виклад учення, понят-тя, дій, що викривлює (перекручує) їх сут-ність і зміст; опошлення.

ВУНДЕРКІНД [ВУНДЕРКИНД] (нім. Wunderkind, букв. - чудо-дитина) - дити-на виняткових здібностей, особливо талано-вита.

ВХІДНА МОВА [ВХОДНОЙ ЯЗЫК] - 1. Мова, якою користувач або оператор спілку-ється з комп'ютером і яка, як правило, пере-водиться на машинну мову транслятором. 2. Природна мова, що надходить на вхід сис-теми машинного перекладу.

ВХІДНИЙ ФАЙЛ [ВХОДНОЙ ФАЙЛ] (англ. input file) - 1. Файл, що використовується для посилання даних програмі. 2. Файл вхід-них даних.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія