Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВНУТРІШНЯ КОНВЕРТОВАНІСТЬ [ВНУТРЕННЯЯ КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ]- перехід всередині країни до ринкового обігу інозем-ної валюти, який базується на відносно віль-ній купівлі-продажу її для юридичних та фі-зичних осіб. В.к. передбачає систему захо-дів, за якими вся іноземна валюта вилуча-ється з внутрішнього економічного обороту, а її купівля та продаж для здійснення зов-нішньоторговельних операцій проводити-меться за вільним курсом, який діє на ва-лютному ринку. Для експортерів продукції введення В.к. буде означати ліквідацію на-явної системи валютних відрахувань держа-ві, а також необхідність продажу всієї суми валютної виручки банкам, які уповноваже-ні цим займатись. Для імпортерів буде при-пинено централізоване виділення валюти для закупівлі за кордоном, а всі необхідні їм валютні кошти мають купувати за ринко-вим курсом у банках. Перехід до В.к. розгля-дається як перший етап переходу до повної конвертації і як засіб укріплення національ-ної грошової одиниці.

ВНУТРІШНЯ СУБСИДІЯ [ВНУТРЕННЯЯ СУБСИДИЯ] - найбільш завуальований фі-нансовий метод торговельної політики і дис-кримінації проти Імпорту, що передбачає бюджетне фінансування виробництва у власній країні товарів, які конкурують з Ім-портними.

ВНУТРІШНЯ СХЕМА БАЗИ ДАНИХ [ВНУТРЕННЯЯ СХЕМА БАЗЫ ДАННЫХ] - опис фізичної структури бази даних, у т. ч. фор-матів запису, методів доступу і способу роз-поділу їх за зовнішнім обладнанням.

ВНУТРІШНЬОКУЛЬТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ [ВНУТРИКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ] - комплекс методів маркетингових внутріфірмових (внутрівідомчих) дослі-джень, розробки яких спрямовані на ство-рення корпоративного культурного середо-вища.

ВОДНИЙ КАДАСТР [ВОДНЫЙ КАДАСТР] (фр. сасіааіге - лист, реєстр) - зведення ос-новних даних, оцінок, характеристик про водні ресурси і простори країни. Використо-вується при встановленні податків (мита) за користування ними, проїзд через них тощо.

ВОДЯНІ ЗНАКИ [ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ] - спе-ціальні видимі на просвітлення зображення, нанесені на паперових грошах чи цінних паперах для запобігання їх підробки.

ВОЛОЧНА ПОМІРА [ВОЛОЧНОЙ ОБМЕР] - обмір та переділ землі, що здійснювався у великокнязівських, а згодом у приватних маєтках (XVI ст.). Мета В.я,- чіткий облік великокнязівської, шляхтянської та селян-ської землі з метою збільшення виробниц-тва товарної продукції. На українських зем-лях В.п. найактивніше проводилась у Кре-менецькому повіті, Ковельському старостві, частково в Руському воєводстві та окремих приватних маєтках Луцького і Володимир-ського повітів Волині. В.п. була першим зе-мельним кадастром.

ВОЛЮНТАРИЗМ [ВОЛЮНТАРИЗМ] (від ла-тин. уоїшііагіиз - залежний від волі) - 1. Філософське вчення, яке вважає волю пер-шоосновою сутності життя. 2. Протистав-лення волі розумові. 3. Соціально-політична теорія суб'єктивного тлумачення історично-го процесу відповідно до бажань окремих осіб всупереч об'єктивним законам історич-ного розвитку.

ВОЛЬТ [ВОЛЬТ] (від прізвища італ. фізикаА. Вольти) - одиниця різниці електричних по-тенціалів напруги та електрорушійної сили у Міжнародній системі одиниць. Один вольт - електрична напруга, що спричиняє протікання постійного струму в 1 ампер при по-тужності 1 ват.

ВОЛАТИЛЬНІСТЬ КУРСУ [ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КУРСА] (англ. rafe volatility) - 1. Не-постійність, мінливість курсу на біржі за кон-кретний відтинок часу. 2. Мінливість курсу опціонів і премій опціонів, у т. ч. через по-літичні, погодні та інші непередбачені умови.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія