Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВЛАСНИК [СОБСТВЕННИК] - наявність у юридичної чи фізичної особи права власнос-ті на матеріальні, природні, культурні, духовні цінності, здатність виступати В„ роз-порядником майнових та інших цінностей.

ВЛАСНИК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ВЛАДЕЛЕЦ ЦЕННЫХ БУМАГ] - 1. Особа, що володіє цінними паперами як власністю. У цьому значенні термін В.ц.п. застосовується до цінних паперів як документів. 2. Особа, якій цінні папери належать за правом власності або за іншим майновим правом. Права влас-ників на емісійні цінні папери документаль-ної форми випуску засвідчуються сертифі-катами цінних паперів (якщо сертифікати знаходяться у власника) або сертифікатами і записами на рахунках депо в депозитаріях (якщо сертифікати передані на збереження в депозитарії). Права власників на емісійні цінні папери бездокументальної форми ви-пуску засвідчуються в системі реєстру - записами на особистих рахунках у держате-ля реєстру або у випадках обліку прав на цін-ні папери в депозитарії - записами на ра-хунках в депо у депозитаріях.

ВЛАСНІ КОШТИ [СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА] - наявні у суб'єктів підприємницької і непідприємницької діяльності власні гроші та інші матеріальні цінності, що належать певним власникам (окрім орендованих, по-зичених, винайманих).

ВЛАСНІСТЬ ІНОЗЕМНА [СОБСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННАЯ] - власність інозем-ної компанії на території іншої країни у вигляді власності на місцеві філії та власнос-ті, здобутої за рахунок прямих інвестицій у її економіку. Усі країни вживають заходів проти контролю над національною економі-кою з боку іноземних компаній шляхом ре-гулювання іноземних прямих інвестицій.

ВНЕСОК (ВЗНОС] - сума грошей або інших цінностей, яка добровільно вноситься юри-дичною чи фізичною особою у певні фонди або на певні цілі (напр., внески у фонди гро-мадських організацій, фонди міжнародних організацій, фонди допомоги тощо).

ВНЕСОК ВСТУПНИЙ [ВЗНОС ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ] - певна сума грошей чи інших матеріальних цінностей, яка вноситься юридичною або фізичною особою у зв'язку зі вступом у члени партійної, громадської ор-ганізації (асоціації, кооперативу, клубу за інтересами).

ВНЕСОК СТРАХОВИЙ [ВЗНОС СТРАХОВОЙ] -Див. Страховий внесок.

ВНУТРІБІРЖОВИЙ СПРЕД (ВНУТРИБИРЖЕВОЙ СПРЕД] - купівля на біржі певного ф'ючерсного контракту на визначений час поставки і водночас продаж на цій самій бір-жі того самого контракту на інший, віддале-ніший час поставки, але за іншою, вищою ціною (напр., закупівля фруктів у період їх збирання і продаж на період відправки до країн-споживачів). Різниця в цінах купівлі й продажу складає прибуток учасників торго-вельної операції.

ВНУТРІРЕГІОНАЛЬНА ТОРГІВЛЯ [ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ] - торгівля між країнами одного регіону. Вирізняють в основному три регіони: Європу- Організа-ція економічного співробітництва й розвит-ку (ОЕСР) під проводом Німеччини; Північ-ну Америку на чолі зі Сполученими Штата-ми Америки; Східну Азію на чолі з Японією.

ВНУТРІШНІ ПІДПРИЄМЦІ [ВНУТРЕННИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ] - місцеві компанії, яким доручено створення нового бізнесу чи товару.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія