Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВКЛАД ПОТОЧНИЙ [ЧЕКОВИЙ) (ВКЛАД ТЕКУЩИЙ (ЧЕКОВЫЙ)] -безстроковий де-позит, вклад до запитання фізичної особи. Можлива чекова форма розрахунків власни-ка В.п.

ВКЛАД ЦІЛЬОВИЙ [ВКЛАД ЦЕЛЕВОЙ] - грошова сума, що вкладена до банку з пев-ною єдиною метою (придбання окремих то-варів, одержання певних послуг).

ВКЛАДЕНИЙ КАПІТАЛ (ВЛОЖЕННЫЙ КАПИТАЛ] - матеріальний і грошовий капі-тал, вкладений у певну справу, бізнес, ви-робництво, торгівлю, наукові дослідження чи в інші сфери економіки, господарства. Одним із видів вкладеного капіталу є акціо-нерний капітал.

ВКЛАД НА ВИМОГУ [ВКЛАДЫ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ] - кошти на такий вклад вносяться без зазначення строку зберігання.

ВКЛАД НА ПРЕД'ЯВНИКА [ВКЛАД НА ПРЕДЬЯВИТЕЛЯ] - вклад, яким може ко-ристуватись будь-яка особа, що пред'явила документ, який засвідчує вкладені кошти.

ВКЛАДИ [ВКЛАДЫ] - суми грошових зао-щаджень населення, які вносяться на збере-ження в банки. Використовуються банками для кредитування підприємництва, вироб-ництва, будівництва. Збільшення В. свід-чить про підвищення життєвого рівня лю-дей і є показником стабільності національної валюти. Сума В. і строк їх зберігання не обме-жуються. В. видаються частинами або ціл-ком за першою вимогою вкладника, який має право довірити одержання їх іншим особам або дати банку доручення на безготівкові розрахунки. Цілість В. та дотримання таєм-ниці зберігання гарантується урядом держа-ви. Без згоди вкладника за рахунок В. не мо-жуть бути погашені жодні зобов'язання (крім погашення боргів за рішенням суду). Вклад-ник може заповісти свої В. одній або кільком особам чи організації. За В. сплачується до-хід у формі процентів або виграшів. В„ а до-ходи за ними звільнені від оподаткування.

ВКЛАДИШ [ВКЛАДЫШ] - 1. Додаткова (побічна) друкована інформація, що є допов-ненням до основного товару (виробу, пред-мета) і надає додаткові відомості їх спожива-чам про особливості споживання (користу-вання) продукту та застереження про на-слідки нехтування порадами, що містяться у вкладиші. 2. Побічні набори (предмети, комплектуючі), додатки до технічносклад-них товарів (електрошнур, проводи, набори ключів, складальних елементів), інструк-тивні матеріали.

ВКЛАДНЕ (ДЕПОЗИТНЕ) СВІДОЦТВО [ВКЛАДНОЕ (ДЕПОЗИТНОЕ) СВИДЕТЕЛЬСТВО] - документ, що підтверджує внесок у кредитну установу, за яким вклад може бути витребуваний. Реквізити документа: сума внеску, час його внесення, прізвище вклад-ника, назва кредитної установи, характер вкладу, розмір процента. Як правило, В.с. не підлягає передаяі іншій особі, однак влас-ник внеску, попередньо повернувши доку-мент кредитній установі, може дати дору-чення виписати нове свідоцтво на ім'я трет-ьої особи. З 60-х років набули поширення депозитні сертифікати- різновид В.с.

ВКЛАДНИК [ВКЛАДНИК] -особа, яка внес-ла вклад на зберігання в банк чи інший фі-нансовий заклад.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ [СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ] - 1. Належність матеріальних і не-матеріальних цінностей певній юридичній або фізичній особі і забезпеченість правом вільно розпоряджатись ним. 2. Частка за-гального капіталу фірми, акціонерного то-вариства, що належить окремій фізичній чи юридичній особі.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія