Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВІРТУАЛЬНИЙ ДИСК [ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИСК] (англ. virtual disk) - логічне облад-нання, з яким програма взаємодіє як з дис-ком, але відповідне фізичне обладнання мо-же бути не диском, а, напр., стрічкою, ділян-кою оперативної пам'яті чи фізичного диску.

ВІРУС [ВИРУС] (англ. virus) - комп'ютерна програма, створена для зашкодження нор-мальної роботи програмного забезпечення. В. впроваджуються в операційну систему, у прикладні або системні програми, у сітьові драйвери. "Заразивши" комп'ютер, вони здатні порушити його роботу, знищити або поступово змінити дані. "Виліковування" здійснюється в основному відповідними ан-тивірусними програмами.

ВІТРИНА [ВИТРИНА] (фр. vitrine, vitre - віконне скло) - вікна у крамницях, культу-рологічних приміщеннях з виставленими товарами, засобами реклами. Спеціальні демонстративні стенди для показу (огляду) певних предметів.

ВІТТЕВЕЄНА ФОНД [ВИТТЕВЕЕНА ФОНД] (англ. Witteveen fund) - спеціальний фонд, створений МВФ за рахунок ресурсів провід-них промислове розвинутих країн, а також нафтодобувних держав. Використовується для надання кредитів державам, які мають значний дефіцит платіжного балансу і ви-черпали можливості отримання звичайних позик МВФ. Названий за прізвищем дирек-тора-розпорядника МВФ у 1973-1978 рр. І.Віттевеєна. Угода про створення такого фонду підписана у 1977 р. і вступила в силу в лютому 1979 р. У подальшому виникла інша назва цього фонду- "Механізм додат-кового фінансування".

ВІЦЕ [ВИЦЕ] (лат. vice - замість) - у склад-них словах-термінах означає "заступник", "помічник", напр., віце-консул.

ВІЦЕ-БРОКЕР [ВИЦЕ-БРОКЕР] (від. латин. vice - замість і англ. broker, від broke - зай-матись маклерством) - помічник брокера на біржі.

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ [ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ] - одна з найвищих посадових осіб на фірмі, в корпорації, заступник президента; керує одним із основних напрямів діяльності ком-панії, корпорації.

ВКАЗІВКА [УКАЗАНИЕ] - розпорядчий до-кумент, що видається ширшим колом осіб, аніж наказ: керівником організації, фірми, установи, його заступниками, головними спеціалістами, керівниками окремих струк-турних підрозділів. У В. містяться питання організаційно-методичного, оперативного характеру, пов'язані з виконанням наказів, інструкцій установи або вищестоящого ор-гану.

ВКЛАД ВИГРАШНИЙ [ВКЛАД ВЫИГРЫШНЫЙ] - грошовий вклад, дохід за яким ви-плачується у формі виграшів від тиражів, що регулярно проводяться банківськими ус-тановами.

ВКЛАД ОЩАДНИЙ [ВКЛАД СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ] - кошти, внесені фізичними (в ряді випадків юридичними) особами в ощадні та комерційні банки на зберігання. В.о. вно-сяться і забираються у повній сумі або част-ково і засвідчуються видачею відповідного гарантійного документа - ощадної книжки. За В, о. власникам виплачуються доходи у вигляді процентів, розмір яких залежить від виду вкладу й терміну його зберігання. Прак-тикується проведення виграшного розігра-шу за вкладами (виграшна форма вкладів).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія