Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВІКТИМОЛОГІЯ [ВИКТИМОЛОГИЯ] (від латин, viktima - жертва) - 1. "Система по-яснень" невдалої біржової операції внаслі-док помилки або форс-мажору. 2. Галузь кри-мінології, яка досліджує психологічні й мо-ральні особливості особи.

ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ [СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ] -міжнародна торгівля, яка передбачає особливий пільговий торговельний режим для країн-учасниць за рахунок усунення внутрішніх тарифів з одночасним збере-женням у торгівлі з іншими країнами.

ВІЛЬНИЙ ЧАС [СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ] - частина неробочого часу. який залишаєть-ся після сну, харчування, дороги на роботу і з роботи, побутового самообслуговування і використовується для відновлення сил, а також на фізичний і духовний розвиток лю-дини. В.ч. охоплює навчання і самоосвіту, культурне дозвілля, суспільно-політичну активність, науково-технічну творчість, ху-дожньо-естетичну самодіяльність, заняття з дітьми, спілкування за інтересами та інше, але може містити й пасивний відпочинок.

ВІЛЬНО КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА (ВКВ) (СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА (СКВ)] - здатність національної валюти вільно обмінюватись (переводитись) з інши-ми національними валютами з урахуванням діючого ринкового курсу, а також бути віль-но проданою чи купленою.

ВІЛЬНО ПЛАВАЮЧІ ВАЛЮТНІ КУРСИ [СВОБОДНО ПЛАВАЮШИЕ ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ] - вільне, безобмежене коливання курсу валюти з постійною зміною її вартос-ті під впливом різних кон'юнктурних факто-рів, особливо співвідношень між попитом і пропонуванням.

ВІНДИКАЦІЯ [ВИНДИКАЦИЯ] (латин. VIN-dicatio, від vindicio захищаю, заявляю пре-тензію) - позов власника майна про необ-хідність вилучення його через суд від грома-дян, що володіють цим майном без законних прав.

ВІРЕМЕНТ [ВИРЕМЕНТ] (фр. virement - повертання) - банківська операція, якою передбачається переведення певної суми з поточного рахунку однієї особи на рахунок іншої.

ВІРТУАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ [ВИРТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ] (англ. virtual memory) - простір пам'яті, який може розглядатися користува-чем обчислювальної системи як адресована основна пам'ять. Діючі програми мають можливість при цьому працювати з пам'ят-тю, розмір якої більший від фізичної пам'я-ті комп'ютера.

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ (ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ] - комбінація техноло-гій, технічних засобів зорових та інших ефектів, яка дає змогу користувачеві відчу-ти себе у тривимірному середовищі. Воно змодельоване комп'ютером, але при цьому задіяні такі органи, як зір, слух і дотик. В.р. використовують для розробки нових і тесту-вання наявних товарів, реклами, продажу товарів, надання послуг.

ВІРТУАЛЬНА СИСТЕМА [ВИРТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА] (англ. virtual system) - 1. Опера-ційна система, яка забезпечує в режимі розподілу часу багатьох користувачів вір-туальними ресурсами центрального про-цесора, пам'яті, каналів. 2. Система управ- ління одночасною роботою кількох вірту-альних машин.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія