Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВІЗА [ВИЗА] (фр. visa, від латин, visus - по-бачений, переглянутий)-письмова познач-ка в документі, резолюція, вказівка виконав-цям або дозвіл на певні дії, що вимагають та-кого дозволу. Напр., для в'їзду в країну і виїзду з неї необхідна віза державних органів, до компетенції яких належать ці питання. Одержання візи, її відображення в документі називають візуванням документа.

ВІЗИТ [ВИЗИТ] (від. лат. visio - відвідую) - відвідання кого-небудь, здебільшого офіційне.

ВІЗИТНА КАРТКА [ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА] (фр. visite - відвідувати) - картка, на якій зазначені дані про її власника. На В.к. заз-начаються, як правило, прізвище, ім'я, по батькові, посада, службовий (іноді домаш-ній) телефон, адреса. Іноді на В.к. вмішуєть-ся товарний знак, логотип фірми. В.к. може бути заповнена з двох боків різними мова-ми. Згідно з діловим етикетом на ділових зустрічах, бесідах відбувається обмін В.к.

ВІЗУВАННЯ [ВИЗИРОВАНИЕ] -підпис до-кумента посадовою особою, яким підтвер-джується згода з його змістом або зобов'я-зання (надає документу силу) усім, кому він адресований, виконувати викладене в ньо-му. В. обов'язкове при погодженні докумен-тів, що відображають діяльність різних ви-конавців, які мають спільні зобов'язання.

ВІЗУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ (ВИЗИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ] - підтвердження дії документа, одержання дозволу, згоди повно-важних органів і осіб у разі, коли це передба-чено правилами, нормами, законами. Візу-вання оформляється письмово і може скріп-люватися печаткою, штампом.

ВІЙНА ВАЛЮТНА [ВОЙНА ВАЛЮТНАЯ] - боротьба окремих країн, яка ведеться в інте-ресах великих фірм за зовнішні ринки збу-ту шляхом різних валютних заходів, голов-ним чином через зміни офіційного курсу своєї валюти. Знаряддям В.в. є також різні валютні обмеження, перепони, спрямовані проти однієї чи ряду країн.

ВІЙНА КРЕДИТНА [ВОЙНА КРЕДИТНАЯ] - особлива форма фінансово-економічної бо-ротьби, суперечностей у сфері кредитних відносин між об'єктами фінансового ринку, в т. ч. міжнародними.

ВІЙНА ЦІН [ВОЙНА ЦЕН] - довготривале, багаторазове повторення зниження фірма-ми цін на свою продукцію, розраховане на зростання обсягів продажу і таким чином збільшення власних доходів. В.ц. не завжди приносить фірмам економічні вигоди, але є ефективною формою конкурентної бороть-би, способом витіснення, усунення конку-рентів. Див. також Цінові війни.

ВІКНО [ОКНО] - частина екрана дисплея, з якою програма або користувач працює як з окремим екраном. Одночасно можна ство-рити кілька вікон. Процес отримання фраг-мента зображення або файла у вікні назива-ється кадруванням.

ВІКОВИЙ ЦЕНЗ [ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ] - ві-кове обмеження на зайняття певної посади, виду діяльності.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія