Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ [ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ] - безперервний процес відновлення населення через зміну поколінь. Залежно від співвідношення наро-джуваності і смертності розрізняють В.н. просте, розширене, звужене. В.н. характе-ризують такі статистичні показники: наро-джуваність, смертність, шлюбність, середня тривалість життя, природний приріст у роз-рахунку на 1000 осіб та ін. В.н. залежить від дії законів складного-комплексу факторів суспільного життя (демографічних, еконо-мічних, соціальних, екологічних, правових, релігійних), а також від таких подій і явищ, як війни, революції, техногенні катастрофи тощо.

ВІДТВОРНИЙ ЦИКЛ [ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ] - цикл, який проходить продукт від його створення до споживання, включаючи стадії виробництва, розподілу, обміну, а також його зміни протягом цього періоду.

ВІДТІК КАПІТАЛУ [ОТТОК КАПИТАЛА] - державні кошти, направлені в інші країни у вигляді Інвестицій, позик для купівлі фінан-сових активів. У платіжному балансі В.к. відображається на рахунку "рух капіталу".

ВІДЧУЖЕНІ ЗАСОБИ [ОТВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА] -кошти підприємств, компанії, вилучені ними з обігу на цілі, не пов'язані безпосередньо з виробничою або іншою ді-яльністю.

ВІДЧУЖЕННЯ [ОТЧУЖДЕНИЕ] - переда-ча землі, майна, що належать одній особі, у власність іншій особі. В. відбувається голов-ним чином з ініціативи первинного власни-ка на основі договору з особою, яка хоче при-дбати майно, або на підставі рішення суду в примусовому порядку (конфіскація). В. бу-ває виплатне, тобто за певну плату, та без-відплатне, шляхом дарування.

ВІДЧУЖЕННЯ БЕЗВІДПЛАТНЕ [ОТЧУЖДЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ] - передача землі, майна, що належить одній особі, у власність іншій безвідплатно, у дарчій фор-мі або примусово за рішенням суду чи інших державних органів.

ВІДЧУЖЕННЯ ВІДПЛАТНЕ (ОТЧУЖДЕНИЕ ВОЗМЕЗДНОЕ] - передача землі, май-на, що належить одній особі, у власність ін-шій за певну плату.

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ [ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ] - за цивільним правом по-вернення боржником кредиторові матері-альних благ у разі невиконання або нена-лежного виконання ним зобов'язань, заподі-яних збитків. До збитків належать також не одержані кредитором належні йому прибут-ки (втрачена вигода), які він одержав би, якби зобов'язання було виконане боржни-ком. Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язань встановлено неус-тойку (штраф, пеню), то В.з. здійснюється в частині, що не покрита неустойкою. Догово-ром можуть бути передбачені випадки, коли допускається стягнення тільки неустойки, але не збитків. У передбачених випадках В.з. здійснюється у повній сумі понад неус-тойку (напр.. при поставці продукції нена-лежної якості). За вибором кредитора мо-жуть бути стягнуті з боржника неустойки чи збитки.

ВІДШКОДУВАННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ [ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ] - виділення коштів (амортизаційних відрахувань), спрямова-них на ремонт і відновлення (реновацію) машин, устаткування, приміщень, споруд з метою компенсації зносу.

ВІДШКОДУВАННЯ СТРАХОВЕ [ВОЗМЕЩЕНИЕ СТРАХОВОЕ] -Див. Страхове відшкодування.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія