Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВІДРЯДЖЕННЯ (КОМАНДИРОВКА] - від-правлення співробітника організації (уста-нови) для виконання робіт за межами даної організації (установи) на певний незначний період часу. В. буває місцеве, за межі пун-кту проживання та закордонне.

ВІДРЯДЖЕННЯ СЛУЖБОВЕ [КОМАНДИРОВКА СЛУЖЕБНАЯ] - поїздка працівника за розпорядженням керівника підприєм-ства (установи, організації) для виконання службового доручення поза місцем постій-ної роботи. Згідно з чинним законодавством в Україні В.с. не може тривати більш як 45 днів (не рахуючи часу перебування в дорозі). В окремих випадках допускається продов-ження цього терміну, але не більше як на 15 днів. Відмова від поїздки у В.с. є порушен-ням трудової дисципліни. Вагітні жінки піс-ля 5 місяців вагітності не можуть бути по-слані у В.с. без їхньої згоди. На весь час В.с. за працівником зберігається місце роботи і середній заробіток. Відрядженим оплачу-ються добові, витрати за наймання житла та вартість проїзду до місця відрядження і назад.

ВІДСОТОК [ПРОЦЕНТ] одна сота части-на будь-якого числа.

ВІДСТРОЧЕНА ПОСТАВКА [ОТСРОЧЕННАЯ ПОСТАВКА] - перенесення строку поставки на пізніший період за взаємною згодою.

ВІДСТРОЧЕНИЙ ПЛАТІЖ [ОТСРОЧЕННЫЙ ПЛАТЕЖ] - перенесення строку пла-тежу на пізніший термін.

ВІДСТРОЧЕННЯ ПОГАШЕННЯ ПОЗИЧКИ [ОТСРОЧКА ПОГАШЕНИЯ ССУДЫ] - про-довження початкове встановленого строку позички. Надається В.п.п. за мотивованим клопотанням підприємства у разі, коли фі-нансові труднощі виникають з незалежних від нього причин.

ВІДСТРОЧКА [ОТСРОЧКА] - перенесення строку виконання зобов'язань на пізніший період.

ВІДСТУПНЕ [ОТСТУПНОЕ] - грошові засо-би чи майнова цінність, які одна особа пере-дає (надає) іншій, аби звільнитися від вико-нання своїх зобов'язань перед нею.

ВІДТВОРЕННЯ [ВОСПРОИЗВОДСТВО] - відновлення витрачених факторів вироб-ництва (природних ресурсів, робочої сили, засобів виробництва). В. капіталу-постій-не відновлення капіталу. В. просте-відтво-рення в незмінних розмірах, розширене-у зростаючих розмірах.

ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ (ВОСПРОИЗВОДСТВО КАПИТАЛА] - поновлення обся-гів капіталу за рахунок діяльності, спрямо-ваної на їх ефективне використання.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія