Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТНА [ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТНАЯ] - документ, складений на осно-ві контролю якості речей, товарів з перелі-ком наявних у них дефектів.

ВІДОМІСТЬ ОБІГОВА ШАХОВА [ВЕДОМОСТЬ ОБОРОТНАЯ ШАХМАТНАЯ] - обі-гова відомість, яку складають за шаховою формою. На відміну від звичайної вона має кореспонденцію рахунків складнішу і гро-міздкішу,

ВІДОМІСТЬ ПЛАТІЖНА [ВЕДОМОСТЬ ПЛАТЕЖНАЯ] -Див. Платіжна відомість.

ВІДОМСТВО [ВЕДОМСТВО] - централь-ний орган державного управління, який різ-ниться тими чи іншими ознаками від мініс-терств і створюється у разі необхідності для керівництва окремими сферами господар-ського і соціально-культурного будівництва (різні урядові комітети, комісії, бюро, голов-ні управління тощо).

ВІДПЛИВ КАПІТАЛУ [ОТТОК КАПИТАЛА] - грошові засоби країни, які направляють-сяд інші країни у вигляді інвестицій, позик на купівлю фінансових активів. В. к. відоб-ражається на рахунку "руху капіталу" в платіжному балансі.

ВІДПЛИВ УМІВ ["УТЕЧКА УМОВ"] - переїзд в інші регіони даної держави чи в інші країни на тимчасове або постійне прожи-вання висококваліфікованих фахівців, уче-них які не знаходять можливості реалізації своїх професійних надбань за місцем про-живання з незалежних від них причин (фі-нансових, соціальних, політичних та ін.). Здебільшого це міграція висококваліфікова-них фахівців в основному з країн, що розви-ваються, до промислове розвинутих країн.

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА [ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО] - фізична або юридична особа, яка несе відповідальність за певні дії чи ма-теріальні цінності. Напр., матеріально В.о. особа - за наявність і збереження матері-альних цінностей на складах, магазинах.

ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ [ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ] -Див. Зберігання відповідальне.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ [ОТВЕТСТВЕННОСТЬ] - обов'язок економічного (майнового) су-б'єкта відповідати за взяті ним зобов'язання виконувати угоди, дотримуватися законів, сплачувати податки, компенсувати збитки, заподіяні чужій власності, навколишньому середовищу.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКА [ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ] - юридична відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань і угод, а також інших громадянських порушень. Проявляється у застосуванні до правопо-рушника заходів впливу, встановлених законом.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія