Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВІДНОВЛЕННЯ [ВОССТАНОВЛЕНИЕ] - 1. Відновлення працівника на попередній ро-боті й у попередній посаді після незаконно-го звільнення. 2. Відновлення дії технічних засобів шляхом їх ремонту.

ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ [ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ] - відносини між людьми, організаціями, які випливають з прав на об'єкти власності, пов'язані з переходом власності від одного власника до іншого, по-ділом власності, виникненням нових прав власності.

ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ [ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ] - економічні показни-ки, які визначаються як відношення абсо-лютного показника до базисного значення або як співвідношення двох різнорідних по-казників.

ВІДНОСИНИ КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ [ОТНОШЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ] -до-говірні відносини між кредитними устано-вами, що здійснюються у платіжно-розра-хункових операціях.

ВІДНОСИНИ МАЙНОВІ [ОТНОШЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ] - відносини фізич-них і юридичних осіб, що мають форму по-зики, кредитів, оренди, купівлі-продажу.

ВІДНОСИНИ РОЗРАХУНКОВІ [ОТНОШЕНИЯ РАСЧЕТНЫЕ] - фінансово-грошові відносини між компаніями, підприємства-ми, пов'язані із здійсненням платежів за товари, виконані роботи, послуги, за проведе ні торговельні операції.

ВІДНОСНА ЦІНА ЗАСОБІВ [ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА СРЕДСТВ] - ціна товару, яка встановлюється як відношення до ціни ін-шого, базисного товару. Обчислюється при плануванні випуску нових товарів.

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ [ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ] - кількісні характеристики суспільних явищ і процесів, одержані порів-нянням двох абсолютних статистичнихвели-чин і виражені у процентах. В. в. бувають базисні (до яких порівнюють) і звітні (які по-рівнюють) . В. в. використовують у звітних та планових документах, при аналізі господар-ської діяльності підприємств тощо. Розріз-няють такі В. в.: 1. Величини динаміки, що характеризують зміни рівня однойменних явищ у часі. Напр., виробництво якоїсь про-дукціїу січні становило 600 тулютому-630 т. Отже, величина динаміки становить 105 % [(630:600) х 100]. 2. Величини структури, що показують частку (питому вагу) складових частин чогось цілого. Так, якщо загальне ви-робництво взуття на підприємстві становить за певний період 80 тис. пар, а шкіряного - 56 тис. пар, то питома вага шкіряного взуття становить у загальному обсязі 70% [(56:80) х 100]. 3. Величини спланованого обсягу вироб-ництва, виконання виробничого завдання. Напр., підприємство відповідно до зростання попиту виготовило 751 т масла тваринного при завданні 616т. Величина виконання зав-дання при цьому становить 121,9% [(751 : 616) х 100]. 4. Величини інтенсивності, що показують ступінь поширення або розвитку явища в певному середовищі. Такими є, напр., виробництво с.-г. продукції на 100 га земельнихугідь, кількість населення на 1 км2. тощо. 5. Величини порівняння- ті, що ха-рактеризують однойменні показники рівних об'єктів, напр., виробництво продукції за один і той самий час у різних областях.

ВІДОМІСТЬ [ВЕДОМОСТЬ] - обліковий до-кумент, складений у вигляді списку, обліко-вий регістр (напр., В. на виплату заробітної плати, дефектна В. тощо).

ВІДОМІСТЬ БАЛАНСОВА [ВЕДОМОСТЬ БАЛАНСОВАЯ] (від відомість і фр. balanse, букв.- терези, від латин. bilanx - той, що має дві вагові чаші) - зведений фінансовий звіт, який характеризує склад і суму активів, зобов'язань і обсяги капіталу організації, установи, фірми за певний відтинок часу. Баланс показує, якими засобами володіє фірма, суму боргу, який відсоток власності належить власникам акцій, тощо.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія