Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВІДКРИТІ ТОРГИ [ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ] - торги, аукціони, про які заздалегідь до їх початку повідомляють потенційних покуп-ців і продавців і на які вільно допускають від-відувачів.

ВІДКРИТІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [ОТКРЫТОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ] - властивість програмно-го забезпечення, що визначає витрати на його розширення за рахунок нових компо-нентів, які реалізують, напр., нові елементи математичного забезпечення.

ВІДКРИТТЯ [ОТКРЫТИЕ] - встановлення раніше не відомих закономірностей, власти-востей і явищ матеріального і духовного сві-ту, що вносять докорінні зміни в рівень їх пізнання.

ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ [ОТКРЫТИЕ СЧЕТА] - здійснення банком процедур щодо відкриття фізичним і юридичним особам особистих банківських розрахункових ра-хунків.

ВІДКУП [ОТКУП] - припинення зобов'язань за раніше проданим ф'ючерсним контрактом шляхом його викупу (зворотна купівля).

ВІДКУПНА СИСТЕМА [ОТКУПНАЯ СИСТЕМА] - передача державою на певний обу-мовлений строк права збирання податків приватним особам - відкупникам.

ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ [ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ] - операції, які проводить власник грошей, аби приховати справжні джерела їх надходження і надати таким операціям за-конного характеру. При цьому використову-ються такі прийоми, як численні переведен-ня грошей через дочірні компанії, у ході яких "губляться" першоджерела платежів, надхо-дження переводяться у готівку. Таким чином часто гроші, одержані в незаконному біз-несі, вкладаються у цілком легітимні й при-буткові проекти.

ВІДМИВАЮЧИЙ ПРОДАЖ [ОТМЫВАЮЩАЯ ПРОДАЖА] - фіктивні біржові опера-ції, здійснення яких не веде до зміни власни-ка і які проводяться за заздалегідь наміче-ним планом для впливу на ціни. Здійсню-ються шляхом одночасної видачі різним маклерам доручень про продаж і купівлю біржових контрактів на один і той самий то-вар в один і той самий період поставки.

ВІДМОВА ВІД АКЦЕПТУ [ОТКАЗ ОТ АКЦЕПТА] - висловлена у письмовій формі незгода платника на оплату пред'явлених йому рахунків, розрахункових документів. Застосовується, головним чином, у разі роз-рахунків за платіжними вимогами. Може бути повною або частковою залежно від сту-пеня невиконання контрактних умов пред'-явника акцепту.

ВІДНОВЛЕНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ [ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ] - сума вит-рат, здійснена у вигляді амортизаційних відрахувань на їх цільове використання, як необхідних для відновлення зношених у процесі виробництва основних фондів. Та-ка сума обчислюється з урахуванням діючих цін.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія