Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВІДКЛИК ПОЗИКИ [ОТЗЫВ ЗАЙМА] - ви-плата позики у будь-який час за бажанням кредитора або боржника. Використовується при фінансуванні купівлі цінних паперів.

ВІДКЛИЧНИЙ АКРЕДИТИВ [ОТЗЫВНОЙ АККРЕДИТИВ] - право покупця відкликати акредитив. В.а. не дає продавцеві ніякої Гарантії, тому використовується у практиці дуже рідко.

ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА [ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА) -Див. Економіка відкрита.

ВІДКРИТА КОРОТКА ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ [ОТКРЫТАЯ КОРОТКАЯ ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ] - стан кон'юнктури на біржі, коли від-бувається невідповідність заявок на купівлю обсягам продаж біржового товару, фондових цінностей, а також коли спостерігається пе-ревищення пропозиції над попитом.

ВІДКРИТА МОНОПОЛІЯ [ОТКРЫТАЯ МОНОПОЛИЯ] -Див. Монополія відкрита.

ВІДКРИТА ПОЗИКА [ОТКРЫТЫЙ ЗАЕМ] - державна позика, облігації якої може при-дбати будь-яка фізична чи юридична особа протягом необмеженого часу.

ВІДКРИТА ПОЗИЦІЯ [ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ] - стан біржі, за якого у певний момент спостерігається невідповідність заявок на купівлю і продаж біржового товару, цінних паперів і валютних цінностей їх пропозиції. Перевищення попиту над пропозицією на-зивають довгою позицією, а коли пропозиція перевищує попит,- короткою позицією. Створення на біржах В.п. є одним із засобів використання операцій купівлі-продажу ва-люти і цінних паперів з метою одержання прибутку. Напр., якщопродавцінабіржіроз-раховують на зниження цін (курсу), то вони відкривають коротку позицію, тобто поси-лено продають валюту, цінні папери, щоб одержати можливість надалі придбати їх за нижчими цінами. Коли ж очікується під-вищення цін (курсу), вони відкривають дов-гу позицію, тобто посилено скуповують ва-люту і цінні папери для подальшого вигідно-го продажу з урахуванням змін кон'юнкту-ри ринку.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО [ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО] - відкрита корпорація - акціонерне під-приємство, акції якого вільно продаються на фондовому ринку.

ВІДКРИТЕ ДОРУЧЕННЯ (ОТКРЫТОЕ ПОРУЧЕНИЕ] - доручення брокеру, що діє до моменту його виконання чи відміни.

ВІДКРИТИЙ РАХУНОК [ОТКРЫТЫЙ СЧЕТ] - 1. Форма розрахунково-кредитних відно-син між продавцем і покупцем, коли прода-вець відвантажує товар покупцеві без попе-редньої оплати, але разом з товаром надси-лає відповідні товарні документи, які покупець зобов'язаний проплатити у строки, обумовлені контрактом. При цьому прода-вець відкриває на покупця рахунок, в дебеті якого позначається сума заборгованості. 2. Факт відкриття (наявності) особистого роз-рахункового рахунку фізичної або юридич-ної особи в банку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія