Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВИТРАТИ НЕПЕРЕДБАЧЕНІ [РАСХОДЫ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ] - непередбачені (не-очікувані) позапланові витрати, пов'язані з псуванням обладнання, транспортних засо-бів, зі сплатою штрафів, а також зумовлені стихійним лихом.

ВИТРАТИ НЕПРОДУКТИВНІ [ИЗДЕРЖКИ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ] - витрати і втрати, зумовлені порушеннями і недоліка-ми у виробничій і господарсько-фінансовій діяльності підприємств. До В.н. належать втрати від браку; анулювання замовлень або зупинення будівництва: простій обладнан-ня; псування матеріальних цінностей у про-цесі зберігання; втрати від списання з ба-лансу неамортизованої частини основних засобів; штрафи і неустойки, сплачені за порушення господарських договорів тощо.

ВИТРАТИ НЕПРЯМІ (ИЗДЕРЖКИ КОСВЕННЫЕ] - витрати, які входять у собівар-тість виробленої продукції опосередковано за допомогою спеціальних розрахунків, роз-подільчих коефіцієнтів (напр.. витрати, пов'язані з виготовленням додаткових при-ладів, або частина витрат на одинрізновид продукції при одноразовому виготовленні кількох видів виробів). Сюди належать також витрати майбутніх періодів.

ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНІ [ИЗДЕРЖКИ ОПЕРАЦИОННЫЕ] -Див. Операційні витрати.

ВИТРАТИ ОБІГУ [ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ] - витрати, пов'язані зі збутом і при-дбанням товарів, з переміщенням у сфері обігу. Розрізняють: додаткові В.о. - пов'я-зані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу (напр., доставка, доробка, фа-су вання, транспортування, зберігання, ре-алізація товару)', В.о. споживачів - здій-снюються за рахунок споживачів і містять транспортно-експедиторські витрати, спла-ту мита, портових податків і зборів, витра-ти на одержання кредитів, банківських Гарантій та за інші банківські операції, вит-рати на залучення товарних експертів, представницькі тощо: В.о. виробників - входять у витрати виробників і містять витрати на утримання збутового апарату, вивчення ринку, рекламу, зв'язок, транс-портно-експедиторські витрати, на банків-ські операції: сюди входять також вартість банківських кредитів, виплати винагород посередникам, витрати на передпродажний сервіс і технічне обслуговування, представ-ницькі витрати тощо; В.о. торгівлі- ви-трати обігу в торговельних підприємствах і організаціях у процесі доведення товарів від виробника до споживача (напр.. витрати, пов'язані із закупівлею, перевезенням). Всі вони безпосередньо пов'язані з купівлею-продажем товару і обумовлені актом купівлі-продажу.

ВИТРАТИ ПЛЮС [ИЗДЕРЖКИ ПЛЮС] - метод розрахунку ціни як суми витрат плюс прибуток. Визначається як процент понад витрати.

ВИТРАТИ ПОДАТКОВІ [РАСХОДЫ НАЛОГОВЫЕ] - 1. Витрати суб'єктів підприєм-ницької діяльності, пов'язані зі сплатою податків. 2. Витрати (втрати) держави внаслі-док встановлення пільг платникам податків, надання додаткових пільг суб'єктам підпри-ємницької діяльності.

ВИТРАТИ ПОЗАВИРОБНИЧІ [РАСХОДЫ ВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ] - витрати, пов'язані з післявиробничою реалізацією продукції, що входять у її собівартість, збіль-шуючи ціну.

ВИТРАТИ ПОТОЧНІ [ИЗДЕРЖКИ ТЕКУЩИЕ] -Див. Поточні витрати.

ВИТРАТИ ПРИВЕДЕНІ [РАСХОДЫ ПРИВЕДЕННЫЕ] - опосередкований показник оцінки ефективності використання основ-них фондів і оборотних засобів. Характери-зується відношенням вартості основних фондів і оборотних засобів до загальної суми виготовленої продукції, а в торгівлі - відно-шенням усіх торгових витрат до загальної суми товарообороту (проданих товарів).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія