Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВИТРАТИ ГРОШОВІ НАСЕЛЕННЯ [РАСХОДЫ ДЕНЕЖНЫЕ НАСЕЛЕННЯ] -Див. Гро-шові витрати населення.

ВИТРАТИ ДИФЕРЕНЦІЙНІ [ИЗДЕРЖКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ] (від латин, сіійе-гепїіа - різниця, відмінність) - розподіл, розчленування додаткових, непередбаче-них зростаючих витрат на різні одиниці ви-робів, різні підрозділи, на різні рахунки.

ВИТРАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ [ИЗДЕРЖКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) - витрати, пов'я-зані з експлуатацією обладнання, машин, транспортних засобів, використанням і зас-тосуванням різних видів засобів виробниц-тва і предметів господарського призначення.

ВИТРАТИ ЗАГАЛЬНІ [РАСХОДЫ ОБЩИЕ] - 1. Загальна сума витрат, пов'язана з випус-ком і збутом конкретного виду продукції або на спорудження й здачу в експлуатацію бу-дівельного об'єкта. 2. Матеріальні й фінансо-ві витрати на випуск кількох (багатьох) видів продукції чи спорудження кількох будівель, які розподіляються (членуються) диферен-ційовано на кожну окрему одиницю.

ВИТРАТИ КАЛЬКУЛЯЦІЙНІ [ИЗДЕРЖКИ КАЛЬКУЛЯЦИОННЫЕ] -витрати, обчисле-ні на основі калькуляцій, складених кошто-рисів, виходячи з реальних, нормативних, планових, прогнозованих витрат у розра-хунку на одиницю виробленої продукції, що пов'язані з функціонуванням підприємства.

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ [РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ] - витрати, пов'язані з підготовкою і ходом реалізації перспективних програм випуску продукції або будівництва промислових і житлових об'єктів.

ВИТРАТИ МАРКЕТИНГУ [ИЗДЕРЖКИ МАРКЕТИНГА] - витрати виробника, дистрибу-тера на організацію і стимулювання збуту продукції. На споживчі товари витрати мар-кетингу здебільшого вищі, ніж витрати ви-робництва і, як правило, становлять більшу частину ціни реалізації.

ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ (РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА] -- суми виплат на заробіт-ну плату за виконану роботу робітників і службовців разом з різними нарахування-ми, у т. ч. податками. Також різні види доп-лат: за роботу у позаурочний робочий час, у нічний час, у вихідні й святкові дні, за суміс-ництво, невикористані відпустки тощо. Ці суми включаються у витрати обігу і собівар-тість продукції.

ВИТРАТИ НА ПЕРЕМІЩЕННЯ [ИЗДЕРЖКИ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ] - витрати, пов'я-зані з просуванням товарів від однієї країни до іншої. Розрізняють витрати на фізичне переміщення (пакування, транспортування та обробку товарів) і витрати на державне регулювання міжнародної торгівлі (імпорт-ні мита, квоти, валютний контроль тощо).

ВИТРАТИ НАКЛАДНІ [РАСХОДЫ НАКЛАДНЫЕ] -Див. Накладні витрати.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія