Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВИРОБНИК ПРОДУКЦІЇ [ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ] - виробник певного виду продукції, призначеної для реалізації.

ВИРОБНИЦТВО [ПРОИЗВОДСТВО] - про-цес, у ході якого використовують речовини й сили природи і створюють продукти, необ-хідні для існування й розвитку суспільства. Всяке В. передбачає такі три моменти: пра-цю людини, предмети праці й засоби праці. Предметами праці є все те, на що спрямова-на діяльність людини; засоби праці - усі речі, за допомогою яких людина діє на пред-мети праці. Разом вони становлять засоби виробництва. Засоби виробництва й люди з виробничим досвідом і знаннями в сукуп-ності становлять продуктивні сили суспіль-ства. Головною продуктивною силою В. є люди. У процесі В. вони вступають між со-бою у певні відносини (виробничі відносини) для спільної діяльності. Виробничі відноси-ни - це складна система взаємозв'язків, що охоплюють різні стадії (фази) процесу від-творення сукупного суспільного продукту- В., розподіл, обмін, споживання (виробниче та особисте). Продуктивні сили й виробничі відносини в їх діалектичній єдності станов-лять спосіб В. Характер способу В. визнача-ється формою власності на засоби В. Форми власності й характер виробничих відносин зумовлюють економічні властивості В. Суспільне В. складається з двох великих підрозділів: В. засобів виробництва і В. предметів споживання, які в свою чергу складаються з сукупності різних спеціалізо-ваних галузей.

ВИРОБНИЧА ЕСТЕТИКА [ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭСТЕТИКА] - наука, що вивчає загальні закономірності та особливості про-яву "законів краси" (естетики) у промислово-му виробництві. Передбачає створення кра-щих умов праці, які сприяють позитивному піднесенню емоційного стану, збереженню здоров'я працівників, росту продуктивності праці.

ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ [ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ]-форма вироб-ничих, міжвиробничих і міжгалузевих зв'яз-ків. Базується на юридичне оформленій єд-ності суб'єктів кооперації (виробничих під-приємств, об'єднань регіональних, міжрегі-ональних або міжнаціональних, об'єднаних чи розмежованих, конкретизованих, спеці-алізованих за певними виробничо-техноло-гічними ознаками) щодо спільних дій для створення матеріальних благ, зокрема ви-робництва особливо важливої, надскладної продукції, великомасштабного будівництва, реалізації крупномасштабних державних і міждержавних проектів. Це один із шляхів удосконалення суспільної організації ви-робництва, його спеціалізації, концентрації, вдосконалення технології, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, раціонального використання ресурсів і зро-стання ефективності і прибутковості. В.к. буває тимчасова й постійна, за рівнем спе-ціалізації- предметна (головне підприєм-ство одержує від інших підприємств готову продукцію для комплектування певного ви-ду продукції), подетальна (коли головному підприємству постачають окремі деталі, вузли), технологічна (коли одне підприєм-ство постачає іншому напівфабрикати або виконує окремі виробничі операції). Основ-ним показником рівня кооперування є пи-тома вага вартості напівфабрикатів у за-гальній вартості продукції головного під-приємства.

ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ] - максимально можливий випуск продукції або обсягу виробітку і пере-робки сировини за одиницю часу при повно-му використанні виробничого потенціалу обладнання і потужностей з урахуванням здійснення комплексу заходів щодо впрова-дження сучасної технології виробництва.

ВИРОБНИЧА СФЕРА [ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА] - сфера матеріального ви-робництва, у середовищі якої здійсню-ється виробництво матеріальних благ з участю інфраструктури, що обслуговує це виробництво.

ВИРОБНИЧИЙ ЦИКЛ [ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ] - період перебування предметів праці у виробничому процесі з початку виготовлення до випуску продукту в межах одного промислового підприємства.

ВИРОБНИЧІ ОСНОВНІ ФОНДИ [ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ] - сукупність ресурсів, засобів праці, що ста-новлять матеріальну базу виробництва, за-безпечують випуск продукції, відтворення виробництва. Поступово зношуючись, про-тягом тривалого періоду, вони переносять частково свою вартість на собівартість про-дукції. До В.о.ф. належать виробничі спору-ди, виробнича техніка, агрегати, машини, транспортні засоби, виробничий та госпо-дарський інвентар тощо.

ВИРУЧКА, ВИТОРГ [ВЫРУЧКА, ВЫТОРГ] - гроші, одержані (виручені) підприємством, фірмою, підприємцем від продажу товарів і послуг; виторг від реалізації продукції.

ВИРУЧКА ВАЛЮТНА [ВЫРУЧКА ВАЛЮТНАЯ] - виручка, одержана в іноземній валю-ті, від реалізації продукції, від експорту товарів чи послуг, а також від одержаних ін-шим шляхом валютних прибутків, кредитів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія