Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВИМУШЕНИЙ ПРОГУЛ (ВЫНУЖДЕННЫЙ ПРОГУЛ] - відсутність працівника на робо-ті протягом одного або більше днів через неправильні дії адміністрації. В.п. може бути спричинений незаконним звільненням або переведенням працівника на іншу робо-ту; затримкою розрахунку, видачі трудової книжки при звільненні; неправильним фор-мулюванням причини звільнення, яке поз-бавило працівника можливості стати до ро-боти на іншому підприємстві, тощо. Неза-лежно від фактичної тривалості В. п. в Укра-їні оплачується не більше як за 20 робочих днів, за винятком коли адміністрація затри-мує виконання рішення компетентного ор-гану про поновлення працівника на попе-редній роботі. В цьому разі заробітна плата за В.п. стягується на користь працівника з дня винесення рішення до дня його фактич-ного виконання.

ВИНАЙМАЧ [НАНИМАТЕЛЬ] - одна зі сто-рін договору найму, що набула право воло-діння і користування товаром на певний строк, за певну винагороду і на визначених у договорі умовах. Згідно з умовами В. зо-бов'язаний використовувати устаткування відповідно до умов договору, дотримуючись вимог технічної інструкції, не робити ніяких зміну його конструкції, своєчасно повідом-ляти наймодавця про всі дефекти, виявлені в процесі експлуатації, аби той міг їх усуну-ти чи забезпечити належне зберігання май-на. В. не має права дозволяти конкурентам знайомитися з конструктивними та експлу-атаційними особливостями винайманого устаткування, не здавати його в піднайом без письмової згоди власника. Має здійсню-вати регулярну сплату оренди.

ВИНАЙМАЧ МАЙНА [НАНИМАТЕЛЬ ИМУЩЕСТВА] - юридична або фізична особа, яка набуває право користуватись майном іншої особи-власника на певний час на під-ставі відповідної майнової орендної угоди і на умовах, передбачених угодою.

ВИНАХІД [ИЗОБРЕТЕНИЕ] - принципово нове технічне рішення, що дає можливість значно підвищувати технічний рівень і якість продукції, вдосконалювати техноло-гію, підвищувати ефективність і поліпшува-ти умови праці.

ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ [ОПЕРЕЖАЮЩАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ] - стандартизація, що полягає у встановленні підвищених стосовно уже досягнутого рів-ня, вимог до об'єктів стандартизації, які, згідно з прогнозами, будуть оптимальними в наступний період. Залежно від реальних умов у випереджальних стандартах вста-новлюють показники, норми, характерис-тики у вигляді ступенів якості, що мають диференційовані строки впровадження.

ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ [ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ] - видача власникові цінних папе-рів дивідендів, які розподіляються залежно від чистого прибутку, одержаного внаслідок користування матеріальними цінностями одержувача дивідендів.

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ СТРОК [ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК] - зазначений у трудовому кон-тракті період, протягом якого наймана особа проходить випробування для виявлення її придатності, працеспроможності щодо дору-ченої їй роботи. За законом В.с. не повинен перевищувати трьох місяців. У разі невідпо-відності працівника вимогам роботодавця він може бути достроково звільнений з роботи.

ВИПУСК [ВЫПУСК] - акт випуску в обіг і розміщення будь-яких цінних паперів, що мають одні й ті самі характеристики.

ВИПУСК ГРОШЕЙ В ОБІГ [ВЫПУСК ДЕНЕГ В ОБРАЩЕНИЕ] - випуск в обіг паперових грошей. Див. також Емісія.

ВИРОБНИК [ПРОИЗВОДИТЕЛЬ] - юри-дична або фізична особа, що бере участь у виготовленні предметів споживання.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія