Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВИГРАШ ВІД ТОРГІВЛІ [ВЫИГРЫШ ОТ ТОРГОВЛИ] - економічний ефект, який отримує кожна з країн, що бере участь у тор-гівлі, якщо вона спеціалізується на торгівлі тим товаром, у виробництві якого має від-носну перевагу.

ВИГРАШНА ПОЗИКА [ВЫИГРАШНЫЙ ЗАЕМ] -державна, здебільшого безпроцен-тна позика, за якою прибуток (дивіденди) виплачується у вигляді виграшу за номера-ми облігації позики.

ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР [ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР] - один із видів авторських дого-ворів. Укладають на видання (перевидання) літературних творів, наукових досліджень, творів мистецтва, історії, суспільно-еконо-мічних дисциплін тощо. У В.д. вказуються сутність твору, який видається (перевида-ється), строки випуску в світ, тираж, гонорар та строки його виплати, наслідки в разі не-виконання умов договору.

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР [РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР] - грошовий касовий документ, відповідно до якого офор-мляється касова грошова операція щодо видачі готівкових грошових сум касами під-приємств, організацій, установ.

ВИКЛЮЧНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА [ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЗКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА] - прилегла до суші смуга відкритого мо-ря шириною у 200 морських миль (одна мор-ська миля дорівнює 1652 лі), на якій тільки прибережна держава має право встановлю-вати особливий правовий режим, передба-чений конвенцією ООН.

ВИКЛЮЧНІ ПРАВА [ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА] - права, надані їх власниками ін-шим особам, що дають можливість здійсню-вати певні, визначені законом дії, яких не можуть чинити інші особи без згоди власни-ка цих прав. До В.п. належить авторське право, право на винахід та ін. Визнання права автора, винахідника виключним оз-начає, що вони можуть захищати своє пра-во від безпідставного зазіхання можливого порушника.

ВИКОНАВЕЦЬ [ИСПОЛНИТЕЛЬ] - будь-яка особа (підприємство, організація, фір-ма), що виконує роботу або послуги на за-мовлення чи за завданням іншої особи, під-приємства, організації, фірми або за укладе-ним договором із замовником робіт (послуг).

ВИКОНАВСЬКА ДАВНІСТЬ [ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ] - за цивільним про-цесуальним правом строк, протягом якого може бути виконане рішення суду або арбіт-ражу. Рішення суду в справі, в якій хоча б однією з сторін є громадянин (фізична осо-ба), може бути пред'явлене до примусового виконання протягом трьох років з моменту набрання ним законної сили. В решті випад-ках - протягом одного року. Арбітражні рі-шення виконуються протягом 6 місяців.

ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ [ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ] - документ встановленої фор-ми, яким засвідчується право стягувача на примусове виконання рішення суду, а також актів інших органів, визначених законом. Видають його на підставі рішень, вироків, ухвал і постанов суду та арбітражу. Судовий виконавець для вчинення примусових дій зобов'язаний пред'явити боржникові В.л.

ВИКОНАВЧИЙ ПРИПИС [ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ] - розпорядження но-таріуса про стягнення з боржника грошей або майна, зафіксоване на оригіналі борго-вого документа. В.п. має силу судового рі-шення. Він дійсний, якщо з дня настання строку вимоги минуло не більше одного року. Стягнення грошей або майна за В.п. проводить державний виконавець у тому ж порядку, що й за судовим рішенням. У разі виникнення суперечностей щодо стягнення боргу питання вирішується судом або арбіт-ражем. Якщо нотаріус відмовився видати В.п., зацікавлена особа має право подати скаргу до суду за місцем знаходження нота-ріальної контори.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія