Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВИБІРКОВА СУКУПНІСТЬ [ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ] - частина сукуп-ності об'єкта економічного обстеження, ві-дібрана за певними ознаками для прове-дення аналізу (узагальнення), після якого одержані дані поширюються на всю "гене-ральну" сукупність.

ВИБІРКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ [ВЫБОРОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ] - часткове, вибра-не за певними ознаками дослідження, після здійснення якого результати його умовно поширюють на всю сукупність - весь дослі-джуваний об'єкт, "генеральну" сукупність.

ВИБІРКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ [ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ] - вид вибіркового статистичного спостереження, що ґрунту-ється на використанні вибіркового методу.

ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ [ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ] -вид несуцільно-го спостереження за вибірковим методом. Проведення В.с. вимагає правильного відбо-ру одиниць сукупності. В.с. застосовується при вивченні бюджетів населення, якості продукції масового виробництва тощо.

ВИБІРКОВИЙ МЕТОД [ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД] - метод спостереження у статистиці, за яким для визначення характеристики всієї сукупності явищ, фактів або речей (генераль-ної сукупності) за певною системою вибира-ють для обстеження лише їх певну частину (вибіркову сукупність). Правильність вибірки за науково розробленими принципами при достатній кількості вибраних одиниць забез-печує необхідну точність характеристики генеральної сукупності, зокрема середню величину і частку ознаки. Різниця (відхилен-ня) між генеральною 1 вибірковою середньою величинами ознаки не повинна перевищува-ти 5 %. Одержанням такої величини відхи-лення вибіркової середньої величини від ге-неральної досягається збільшенням кіль-кості одиниць вибіркової сукупності. Теоре-тичною основою В.м. є закон великих чисел. В.м. застосовують у разі неможливості про-ведення суцільного спостереження або за-мість нього, атакождляперевірки результатів уже проведеного суцільного обстеження.

ВИВІЗ КАПІТАЛУ [ВЫВОЗ КАПИТАЛА] - експорт капіталу в інші країни державою, підприємствами, фірмами, приватними особами з метою вигіднішого його викорис-тання, розміщення.

ВИВІЗНЕ МИТО [ВЫВОЗНАЯ ПОШЛИНА] - вид митного збору, що застосовується як тимчасовий захід для регулювання торго-вельного й платіжного балансів країни. Ви-користовують його при вивезенні окремих видів сировини, а також предметів мистец-тва й старовини.

ВИГОДА ВТРАЧЕНА [ВЫГОДА УПУЩЕННАЯ] - дохід, який міг би отримати суб'єкт підприємництва в разі здійснення своїх прав, але не отримав через незалежні від нього обставини чи протиправні щодо ньо-го дії інших суб'єктів.

ВИГОДОНАБУВАЧ [ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ] - особа, на користь якої укладено до-говір (договір на користь третьої особи) і яка не брала безпосередньої участі в його укла-данні. В. може бути як фізична, так і юри-дична особа.

ВИГРАШ ВІД СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ [ВЫИГРЫШ ОТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ] - переваги, які от-римує країна від того, що в умовах торгівлі вона зосередила свої зусилля на виробниц-тві тих товарів, з яких вона має відносну пе-ревагу у факторах виробництва.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія