Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВЕРСІЯ [ВЕРСИЯ] (фр. version, від латин. verso - тлумачу, зважую) - припущення, гіпотеза.

ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ [ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ] - інтеграція у вироб-ництві, що виникає тоді, коли виробник приймає рішення виготовляти кілька про-міжних виробів, необхідних підприємствам системи. В.і. стає міжнародною, коли інтер-національна компанія виробляє сировину, комплектуючі вироби або інші компоненти в одній або більше компаній-учасниць, роз-міщених в інших країнах.

ВЕРТИКАЛЬНА МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА (ВМС) (ВЕРТИКАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ СИСТЕМА (ВМС)] - підприємницька система, яка складається з виробника, одно-го чи кількох оптових (гуртових) і роздрібних торговців, котрі функціонують як єдине ці-ле, але при цьому один із учасників товароп-ровідного каналу є власником останніх чи надає їм право франчайзингу, або володіє силою, що забезпечує їх повне співробітниц-тво. Домінувати у вертикальній маркетинго-вій системі може виробник, оптовик чи роз-дрібний торговець. ВЕРТИКАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ [ВЕРТИ-КАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ] - Див. Верти-кальна маркетингова система.

ВЕРТИКАЛЬНИЙ СПРЕД [ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СПРЕД] - купівля і продаж пут-опціонів і ком-опціонів на один і той самий місяць, але з різною ціною реалізації.

ВЕРТИКАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ [ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ] - інвестиції галоген-них олігополій у базових галузях обробної промисловості та в гірничодобувній галузі, що спрямовуються за кордон з метою до-ступу до джерел сировини. Коли постачаль-ників сировини бракує, і місцеві іноземні фірми не в змозі відкрити й експлуатувати нові джерела, олігополістична галузь зму-шена інвестувати за кордон для виробниц-тва проміжних продуктів (напівфабрикатів), які використовуються як вхідні параметри у вітчизняному виробництві або для вироб-ництва чи продажу своєї продукції на остан-ніх стадіях її виготовлення.

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ [ВЕРХОВНЫЙ СУД УКРАИНЫ) - відповідно до Конституції України найвищий судовий орган держави, який здійснює нагляд за діяльністю судів на території всіх областей. Автономної Респуб-ліки Крим у межах, установлених законом. Він діє на основі прийнятих законів, Конституції України, сприяє зміцненню правопорядку, захисту інтересів суспіль-ства, прав і свобод громадян. В.С.У. покли-каний забезпечувати правильне і однакове застосування законів при здійсненні право-суддя, виховувати громадян у дусі відданос-ті незалежній Україні, патріотизму, точного і неухильного виконання Конституції, зако-нів країни, бережливого ставлення до всіх форм власності, дотримання дисципліни праці, чесного виконання державних і гро-мадських обов'язків, поваги до прав, честі й гідності громадян тощо. В.С.У. в межах сво-їх повноважень розглядає справи як суд пер-шої інстанції в касаційному порядку, в по-рядку нагляду. Він обирається і затверджу-ється Верховною Радою України у складі Го-лови, його заступників.

ВЕТО [ВЕТО] (латин. veto - забороняю) - 1. Заборона, накладена особами, які мають право приймати рішення про заборону. 2. У міжнародному праві В. називають право постійного члена Ради Безпеки ООН заборо-нити прийняття рішення, відхилити його.

ВЗАЄМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ [ВЗАИМНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ] - інвестування оліго-полій у виробничі потужності. Напр., япон-ська фірма розпочинає виробництво своєї продукції в США. тоді як фірма США водно-час розпочинає виробництво продукції в Японії.

ВЗАЄМНЕ СТРАХУВАННЯ [ВЗАИМНОЕ СТРАХОВАНИЕ] -форма взаємного страхо-вого захисту, за якою кожний страхуваль-ник водночас є членом страхового товарис-тва, страхової компанії. Угоди про В.с.. роз-поділ збитків між особами, що уклали таку угоду, відомі здавна.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія