Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС [ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС] - вид бізнесу, орієнтований на прак-тичне використання технічних новинок, ре-зультатів наукових досягнень, ноу-хау, ще не випробуваних на практиці. В.б. пов'язаний з великим ризиком, тому його часто нази-вають ще ризиковим.

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ [ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ] - 1. Капітал, який функціонує у но-вих сферах діяльності й пов'язаний з вели-ким ризиком. 2. Інвестиції у формі емісії нових акцій, що відіграють вирішальну роль у господарському фінансуванні. 3. Інвести-ції у венчурні проекти освоєння нових тех-нологій чи продукції. Первинним джерелом коштів малих наукоємних фірм є власні ка-пітали їх засновників. Але оскільки для фі-нансування всіх стадій створення і реалізації нововведень, як правило, не вистачає коштів, то засновники переконавшись, що створений зразок нового продукту має свій ринок збуту, звертаються до зовнішніх дже-рел фінансування. В.к. інвестується в малі наукоємні фірми як через спеціалізовані компанії, так і через пряме цільове фінансу-вання корпораціями, а також за рахунок коштів (субсидій) окремих державних струк-тур, зарубіжних інвесторів, пенсійних фон-дів, страхових компаній, особистих заоща-джень населення.

ВЕНЧУРНІ КОМПАНІЇ [ВЕНЧУРНЫЕ КОМПАНИИ] - особливий вид підприємницьких об'єднань - "ризикові" компанії, які займа-ються впровадженням нововведень у під-приємницьку практику. Для створення В.к. необхідні: ідея нововведення, тобто нового продукту, технології, послуги; наявність під-приємця, здатного на основі цієї ідеї створи-ти нову фірму; наявність підприємств - власників капіталу, які спеціалізуються на фінансуванні малих наукоємних фірм. Зас-новництво венчурної фірми проходить чо-тири стадії. На першій з них група інжене-рів-винахідників, вчених разом з венчурним підприємцем організовують компанію для виробництва нової продукції; на другій - засновники розробляють економічну стра-тегію, вивчають ринок, прогнозують його розвиток, формують раду директорів, проводять роботу щодо підготовки вироб-ництва, організовують випуск і реалізацію нової продукції для заздалегідь одержаних замовлень певних фірм. На третій стадії на-лагоджується технологія і водночас збільшу-ється виробництво продукції для широкого споживання; на четвертій - вкладаються додаткові інвестиції для розширення обсягів виробництва. На цій стадії малі фірми створюють корпорації відкритого чи закри-того типу, тобто проводять емісію і реалізу-ють власні акції на ринку цінних паперів або великим корпораціям.

ВЕНЧУРНІ ОПЕРАЦІЇ [ВЕНЧУРНЫЕ ОПЕРАЦИИ] - Див. Операції венчурні.

ВЕНЧУРНІ ПІДПРИЄМСТВА [ВЕНЧУРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ] - невеликі підприємства, фірми, що проводять прикладні наукові дос-лідження й розробки, займаються проек-тно-конструкторською діяльністю, впрова-дженням технічних нововведень, ноу-хау.

ВЕРБАЛІЗМ [ВЕРБАЛИЗМ] (від. латин, ver-balis - словесний) - марнослів'я, намаган-ня приховати за великою кількістю вжива-них наукових і псевдонаукових термінів від-сутність глибоких знань і логічної думки.

ВЕРБАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА МОВА [ВЕРБАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЙ ЯЗЫК] - інформаційно-пошукова мова, для представлення лексич-них одиниць якої використовуються слова або вислови звичайної природної мови.

ВЕРБУВАТИ [ВЕРБОВАТЬ] (нім. werben) - 1. Оголошувати добровільний набір до будь-якої організації. 2. Переносно-залучати до будь-якої діяльності.

ВЕРДИКТ [ВЕРДИКТ] (фр. verdict, від латин. vere dictum - правильно сказане) - заключ-не рішення присяжних засідателів у суді з приводу винуватості чи невинуватості зви-нуваченої особи, її причетності до скоєння злочину.

ВЕРИФІКАЦІЯ [ВЕРИФИКАЦИЯ] (від латин. verus - істинний) - перевірка і під-твердження істинності, достовірності мате-ріалів, документів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія