Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВЕКСЕЛЬНЕ ПРАВО [ВЕКСЕЛЬНОЕ ПРАВО] - сукупність юридичних, правових норм, що регулюють вексельний обіг і век-сельні відносини.

ВЕКСЕЛЬНИЙ КРЕДИТ [ВЕКСЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ] - форма кредитування банком векселетримача шляхом дострокової випла-ти йому зазначеної у векселі суми з відраху-ванням процентів від часу обліку векселя до строку платежу за ним. а також суми банків-ської комісії. Свої права за векселем вексе-летримач передає банкові через індосамент.

ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ [ВЕКСЕЛЬНЫЙ ОБОРОТ) - рух векселів у сфері обігу як грошо-вих документів, перехід або передача вексе-ля з одних рук в інші. однією особою іншій відповідно до необхідності здійснення між ними грошових розрахунків.

ВЕКСЕЛЬНИЙ РЕГРЕС [ВЕКСЕЛЬНЫЙ РЕГРЕСС] (від вексель і латин, regressus - зворотний рух) - право зворотної вимоги з боку індосанта, який сплатив опротестова-ний вексель до попередніх індосантів та век-селетримача, котрі несуть солідарну відпо-відальність за векселем.

ВЕКСЕЛЬНІ СТАТУТИ (ВЕКСЕЛЬНЫЕ УСТАВЫ] (від вексель і латин, statutum, від sta-tuo - встановлюю, вирішую) - зведення законів, якими регламентується обіг вексе-лів на території країни.

ВЕНДОРЛІЗ [ВЕНДОРЛИЗ] (англ. vendor-lease) - новий вид міжнародного лізингово-го контракту, за яким збутові філіали лізин-гової компанії, що знаходяться за кордоном, купують обладнання у власної фірми і на-дають його іноземному споживачеві в орен-ду або продають у кредит. Головна лізингова компанія позбувається при цьому ризику, пов'язаного зі збутом, і здійснює фінансу-вання інвестицій іноземних споживачів.

ВЕНЧУР [ВЕНЧУР] (англ. venture - ризику-вати, спекулювати) - 1. Невеликі наукові дослідно-конструкторські підприємства (фірми) або спеціалізовані підрозділи вели-ких корпорацій, з участю яких реалізують-ся нові проекти, розробки ноу-хау з метою одержання прибутку. 2. Обов'язковий еле-мент венчурного підприємництва. Є два ви-ди В. - внутрішній і зоенішній.

ВЕНЧУР ВНУТРІШНІЙ [ВЕНЧУР ВНУТРЕННИЙ] - створені великими корпорація-ми спеціалізовані підрозділи, функція яких полягає у виборі і реалізації ризикових ідей 1 проектів. Банк ідей 1 проектів формується шляхом надходження їх від незалежних ма-лих наукоємних фірм, відповідних структур самої корпорації. Діяльність таких організа-цій і внутрішніх підрозділів суб'єктів підпри-ємництва здебільшого забезпечує підви-щення результативності (ефективності) ви-робничих, торговельних та інших підприєм-ницьких організацій.

ВЕНЧУР ЗОВНІШНІЙ [ВЕНЧУР ВНЕШНИЙ] - мала самостійна наукоємна фірма, заснована авторами ідеї і венчурним під-приємцем. Вона залучає пенсійні фонди, кошти страхових компаній, заощадження населення, кошти державних та інших ін-весторів, пожертвування і благочинні фон-ди для здійснення розробки й реалізації ідеї. Для підвищення заінтересованості в реалі-зації новітніх проектів засновники організа-цій надають розробникам (виконавцям) пев-ну кількість акцій для одержання на них до-даткових прибутків.

ВЕНЧУРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО [ВЕНЧУРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО] - діяль-ність, спрямована на впровадження ризи-кових проектів для одержання прибутків і підприємницького та засновницького дохо-дів шляхом організації компанії, котра зай-мається впровадженням нововведень і по-дальшим розвитком їх до відкритої чи зак-ритої корпорації. Це забезпечує засновни-кам можливість отримати контрольний па-кет акцій. Вкладення венчурного капіталу дає інвесторам у середньому 30-40% при-бутку через три-чотири роки після вкладен-ня коштів і таким чином можливість від-шкодування авансованого капіталу. Венчур-ний бізнес виник у США у післявоєнний пе-ріод (50-60-ті роки) спочатку у вигляді неве-ликих фірм, структурних підрозділів вели-ких компаній, потім - корпорацій, одноо-сібних компаній.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія