Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВВІЗ БЕЗМИТНИЙ [ВВОЗ БЕСПОШЛИННЫЙ] - імпорт товарів без сплати митного збору. Застосовується при ввезенні товарів, яких недостатньо на внутрішньому ринку країни, і які вкрай необхідні для забезпечен-ня попиту населення.

ВВІЗНЕ МИТО [ВВОЗНАЯ ПОШЛИНА] - грошовий збір, що стягується державою при завезенні на її територію іноземних товарів. Основне призначення В.м. - регулювання обсягів надходження до держави іноземних товарів залежно від потреби у них, зважаю-чи на можливості власного виробництва й необхідність захисту інтересів вітчизняних товаровиробників. Розрізняють В.м.: фіс-кальне, захисне, антидемпінгове, пільгове (преференційне) та ін. Розміри ставок В.м. визначаються за тарифами, затверджени-ми відповідними державними органами. На території України діє Єдиний митний та-риф. Встановлені ним ставки митного тари-фу є єдиними для всіх суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяль-ності і територіального розташування за ви-нятком випадків, передбачених законами України та її міжнародними угодами, зобо-в'язаннями. Залежно від ступеня обробки (готовності) виробу розрізняють три види ставок: ліінілшльні [на сировину), макси-мальні (для готових виробів) і пільгові.

ВЕДЕННЯ БАЗИ ДАНИХ [ВЕДЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ] - діяльність щодо оновлення і перебудови структури бази даних з метою забезпечення її цілісності, збереження та ефективності використання.

"ВЕДМЕДІ" ["МЕДВЕДИ"] -загальноприй-нята назва біржових спекулянтів, які беруть участь у біржових операціях в умовах напру-женої кон'юнктури і виграють за рахунок придбання валюти, цінних паперів у періо-ди критичного падіння курсів за вкрай низь-кими, ними штучно "надуманими" цінами, а потім продають за значно вищими цінами і таким чином одержують прибуток.

ВЕКСЕЛЕДАВЕЦЬ [ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ] - боржник, який видав вексель, одержав за ним кредит і зобов'язаний погасити вексель, повернути кредит.

ВЕКСЕЛЕТРИМАЧ [ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ] - особа, якій передано у розпорядження век-сель; його отримувач одержує право на одер-жання від векселедавця грошової суми, за-значеної у векселі.

ВЕКСЕЛЬ [ВЕКСЕЛЬ] (нім. Wechsel, букв. - обмін) - цінний папір у вигляді довгостроко-вого зобов'язання, складеного у письмовому вигляді за певною формою. В. дає особі, якій його видано, тобто векселетримачу, безу-мовне, підтримуване законом право на одер-жання (повернення) наданого ним на зазн-ачений строк і на певних умовах грошового боргу.

ВЕКСЕЛЬ БОДМЕРЕЙНИЙ [ВЕКСЕЛЬ БОДМЕРЕЙНЫЙ] (нім. Wechsel, букв. - зміна, розмін і голланд. bodemerij - грошова по-зичка під заставу судна) - вексель під за-ставу судна або вантажу.

ВЕКСЕЛЬ БРОНЗОВИЙ [ВЕКСЕЛЬ БРОНЗОВЫЙ] - "дутий", що не має товарного по-криття й ніякої цінності; В.б. виставляють підприємці один одному з метою одержання банківських кредитів.

ВЕКСЕЛЬ ГАРАНТІЙНИЙ (ВЕКСЕЛЬ ҐАРАНТИЙНЫЙ] - вексель, виданий для за-безпечення гарантії господарської угоди без одержання векселетримачем від векселе-давця зазначеної в ньому суми.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія