Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВАРАНТ [ВАРАНТ] (англ. warrant-повнова-ження, право) - цінний папір, який випус-кається корпорацією і дає власникові право протягом визначеного строку придбати у компанії акції за встановленим курсом. Емі-туються корпораціями як доповнення до но-вих випусків акцій та облігацій (у цьому разі об'єктом продажу є пакет цінних паперів), при обміні одних цінних паперів на інші, а також як самостійне джерело фінансування. Ринкова ціна В. визначається розміром різ-ниці між поточним ринковим курсом акцій компанії-емітента та ціною, за якою В. може бути обміняний на акції, а також спекуля-тивною премією, що залежить як від стану ринку, так і від строку, який залишився до кінця дії В.

ВАРИФІКАЦІЯ ПРОГРАМИ [ВАРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ] (англ. program verifica-tion) - перевірка правильності програми шляхом формального доказу відповідності (або невідповідності) програми даній спе-цифікації (контрольному прикладу).

ВАРІАНТ [ВАРИАНТ] (від латин, varians (va-riantis) - змінний) - 1. Видозміна, різновид чого-небудь (напр., В. плану, В. програми). 1. Одна з кількох редакцій твору - літератур-ного, економічного тощо.

ВАРІАНТ ПРОГНОЗУ [ВАРИАНТ ПРОГНОЗА] - один із прогнозів, що входить до гру-пи прогнозів об'єкта прогнозування, обчис-лених на основі застосування різних еконо-міко-математичних та інших методів і мето-дичних підходів.

ВАРІАЦІЙНА СТАТИСТИКА [ВАРИАЦИОННАЯ СТАТИСТИКА] - розділ мате-матичної статистики, який вивчає розподіл кількісних ознак у статистичних сукуп-ностях та фактори, що його зумовлюють. Кількісні ознаки в сукупностях набувають різних значень (варіюють). Напр., урожай-ність у різних господарствах тощо. Об'єд-нання одиниць сукупності з однаковими чи близькими значеннями варіативних ознак у групи дає ряди розподілу, або варіаційні ряди, які характеризують структуру сукуп-ності. Вивчення варіації за допомогою ма-тематичних методів (кореляційне відно-шення, індекс кореляції, коефіцієнт коре-ляції тощо) дає змогу встановити, яка час-тина варіації результативної ознаки зумов-лена дією даного фактора. Методи В.с. ви-користовують в економічних дослідженнях для визначення напряму й ступеня впливу на результативну ознаку інших змінних ознак.

ВАРІАЦІЙНИЙ (ВАРИАЦИОННЫЙ] - 1. Те, що є варіацією чого-небудь. У математичній статистиці - розділ, що вивчає розподіл кількісних ознак у статистичних сукупнос-тях. 2. Варіаційне числення - методи зна-чень найбільших і найменших числових ви-разів, що залежать від вибору однієї або кіль-кох функцій (функціоналів).

ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ [СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ] - аналіз витрат виробництва та обігу, за якого інструментом аналізу обрана ціна товару (послуг) з метою визначення вартості витрат і виявлення резервів підвищення ефективності.

ВАРТІСНІ ПОКАЗНИКИ [СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ] - вид статистичних показ-ників, які характеризують різноманітні сус-пільно-економічні явища та процеси у вар-тісному вимірі.

ВАРТІСТЬ [СТОИМОСТЬ] - 1. Втілена й уречевлена в товарі (наданих послугах) аб-страктна праця, яка відображає суспільно-виробничі відносини товаровиробників, пов'язаних суспільним поділом праці й роз-поділом товарів. В. товару на відміну від спо-живної В. робить усі товари порівнянними і є основою їхньої мінової В. на ринку, тобто кількісних пропорцій в обміні одних товарів на інші. Величину В. товару визначають кількістю суспільне необхідної праці, по-трібної для його виготовлення за середніх суспільних нормативних умов виробництва і за середнього в даному суспільстві рівня уміння та інтенсивності праці товаровироб-ників. Чим більше витрачається суспільне необхідної праці, тим вища В. товару, і нав-паки. 2. Виражена в грошах цінність речей (товарів, послуг) або величина суспільних витрат на виробництво товару чи послуг.

ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ [СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ] - реальна купівельна (платіжна) вартість грошової одиниці тобто можливість придба-ти певну кількість товарів і послуг на одну грошову одиницю в умовах даної кон'юнкту-ри ринку та поточного рівня цін.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія