Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВАЛЮТУВАННЯ [ВАЛЮТИРОВАНИЕ] -у фінансово-кредитній практиці - зазначен-ня строку, з якого починається нарахування процентів на суми, які дебітуються або кредитуються.

ВАНДАЛІЗМ [ВАНДАЛИЗМ] (лат. vandali- давньогерманські племена, що вирізня-лись жорстокістю) - непотрібне, безглузде нищення матеріальних і культурних цін-ностей.

ВАНТАЖ [ГРУЗ] -товарно-матеріальні цін-ності, що перебувають у стані транспорту-вання, переміщення, збереження у транс-портних засобах.

ВАНТАЖНА МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ (ГРУЗОВАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ] -доку-мент, який засвідчує вид, обсяг, склад підго-товленого до відправки вантажу, що перево-зиться через державний кордон, а також ві-домості про товаровідвантажувача та одер-жувача вантажу.

ВАНТАЖНИЙ ЗБІР [ГРУЗОВОЙ СБОР] - Див. Збір вантажний.

ВАНТАЖНІ ПОТОКИ [ГРУЗОВЫЕ ПОТОКИ] - цілеспрямовані сплановані постійні потоки вантажів у певному напрямку протя-гом певного періоду визначеними видами транспорту.

ВАНТАЖОВІДПРАВНИК [ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ] - юридична або фізична особа, кот-ра відправляє у зазначений в супровідних транспортних документах пункт певну кіль-кість вантажу.

ВАНТАЖООБОРОТ [ГРУЗООБОРОТ] - об-сяг вантажних перевезень залізничним, ав-томобільним, морським, річковим, повітря-ним або трубопровідним транспортами. В. визначають як добуток ваги вантажів (гп)на віддаль їх перевезення (км)і позначають т/ км (на морському транспорті- т/милями). Обсяги вантажних перевезень на окремих транспортних вузлах, станціях і портах складаються з загальної ваги відправлених і прибулих вантажів. Розрізняють В. внут-рішній (залізниць, басейнів, транспортних вузлів, станцій, портів) і зовнішній (експорт, імпорт, міжнародний транзит).

ВАНТАЖООТРИМУВАЧ [ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ] - юридична або фізична особа, якій належить отримати вантаж у зазначеному вантажовідправником пункті.

ВАРА [ВАРА] (ісп. vara, букв.- жердина) - міра довжини у багатьох країнах Латинської Америки: у кожній різна величина - від 80 до 110 см.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія