Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВАЛЮТНІ КРЕДИТИ [ВАЛЮТНЫЕ КРЕДИТЫ] - 1. Різновид міжнародного кредиту, що надається у грошовій формі (в іноземній ва-люті) для придбання товарів, покриття іно-земних боргів (чи пасивного сальдо платіж-ного балансу) або на будівництво особливо важливих об'єктів. 2. Внутрішні кредити в іноземній валюті на здійснення експортно-імпортних операцій. Надаються строком від З до 10 років.

ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ [ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ] - система спланованих дер-жавних заходів, спрямованих на регулюван-ня (обмеження) валютних операцій, встанов-лення контролю і впливу на курс валют, кон-центрацію валютних ресурсів у руках дер-жави з метою утримання стабільності курсу.

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ [ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ] - операції банків, фінансово-кредит-них установ, інших юридичних і фізичних осіб, що пов'язані з купівлею-продажем ва-люти, розрахунками та наданням її в кредит. Проводяться з валютною готівкою (операції "спот") або безготівковими платежами в обу-мовлений строк (форвардні і ф'ючерсні опе-рації), коли реальна поставка валюти замі-нюється виплатою курсової різниці відпо-відно до ринкового котирування валют.

ВАЛЮТНІ РАХУНКИ [ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА] - спеціальні рахунки в банках юридичних і фізичних осіб для здійснення банківських операцій з іноземною валютою.

ВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ [ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ] - централізовані спеціальні запаси іно-земної валюти, сконцентровані в системі на-ціонального банку країни або у міжнарод-них фінансово-кредитних установах для га-рантування своєчасного здійснення розра-хунків у зовнішньо-економічних операціях.

ВАЛЮТНІ РЕСУРСИ [ВАЛЮТНЫЕ РЕСУРСЫ] - сконцентровані у банківсько-фі-нансовій системі країни або інших суб'єктах фінансово-комерційної діяльності фінансо-во-грошові ресурси іноземної валюти.

ВАЛЮТНІ УГОДИ [ВАЛЮТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ] - двосторонні й багатосторонні угоди, які регламентують права та обов'язки дого-вірних сторін при здійсненні зовнішньотор-говельних операцій з участю валют країн-учасниць міжнародних угод або міжнарод-них грошових (клірингових) одиниць.

ВАЛЮТНІ УМОВИ [ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ] - умови розрахунків між зовнішньоторго-вельними партнерами. Традиційними умо-вами розрахунку, передбаченими міжурядо-вими угодами, є розрахунки у вільно конвер-тованій валюті. Ціна експортного товару мо-же виражатись у будь-якій вільно конверто-ваній валюті. Але, зважаючи на заінтересо-ваність експортера у твердій валюті, а також світову практику торгівлі товарами масово-го попиту, валюту ціни вибирають з 6-8 ва-лют різних країн світу. Як валюта платежу також виступають вільно конвертовані ва-люти цих країн (бельгійські франки у торгів-лі з Бельгією, норвезькі крони - з Норвегією, канадські долари - з Канадою тощо). У тор-гівлі з країнами, що розвиваються, викорис-товуються долар США, англійський фунт стерлінгів чи інша ВКВ залежно від того, в банках яких країн і в якій валюті зберігають-ся експортні надходження цих країн.

ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ [ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ] -Див. Цінності валютні.

ВАЛЮТОВАНИЙ ПОЛІС [ВАЛЮТИРОВАННЫЙ ПОЛИС] - страховий поліс, у якому зафіксована страхова сума. Зазначена в та-кому полісі, вона вважається погодженою між страхувальником і страховиком при ук-ладанні угоди на страхування і не може бути оскарженою, за винятком випадків навмис-ного обману або явного завищення страхо-вої суми під час страхування вантажів. На практиці усі поліси щодо страхування ван-тажів є валютованими, інакше страхуваль-никові необхідно доводити міру відповідаль-ності страховика щодо полісу. В.п. застосо-вується також при страхуванні суден, ос-кільки з точки зору одержання фрахту для страхувальника старі судна й нові мають однакове значення. Тому страхувальники прагнуть застрахувати свої транспортні за-соби на таку суму, яка їм вигідна, навіть ко-ли судна в ряді випадків не відповідають ринковій вартості.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія