Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВАЛЮТНИЙ ПОДАТОК (ВАЛЮТНЫЙ НАЛОГ] - податок на операції щодо обміну ва-люти; збір, який держава накладає на трансакції з іноземною валютою.

ВАЛЮТНИЙ РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА [ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ] - ра-хунок підприємства в іноземній валюті. Формується за рахунок платежів, що надхо-дять від зовнішньоекономічної діяльності. Відкривається у комерційних банках, які мають право на ведення валютних опера-цій. За кордоном відкривається з дозволу Національного банку України.

ВАЛЮТНИЙ РИЗИК [ВАЛЮТНЫЙ РИСК] - небезпечність валютних втрат внаслідок зміни курсу валюти ціни до валюти плате-жу в період між підписанням контракту й проведенням по ньому платежу. Експортер або кредитор терплять збитки при знижен-ні курсу валюти платежу, одержуючи мен-шу реальну вартість порівняно з обумов-леною в контракті. І, навпаки, для імпор-тера (або боржника по позичках) В.р. вини-кає при підвищенні курсу валюти ціни (по-зички) до валюти платежу. Коливання ва-лютних курсів призводить до збагачення одних компаній й до збитків інших - їхніх контрагентів.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК [ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК] - сфера, внутрі якої здійснюється купівля-продаж іноземної валюти на основі попиту й пропозиції. Поділяється на біржовий (мо-же бути міжбанківська валютна біржа і ре-гіональні біржі) і позабіржовий (міжбанків-ський). Найбільші світові валютні ринки зна-ходяться в США, Англії, Німеччині, Франції, Швейцарії, Японії, Сингапурі.

ВАЛЮТНИЙ СОЮЗ [ВАЛЮТНЫЙ СОЮЗ] - група країн, які встановили межі взаємних коливань курсів національних валют відпо-відно до укладеної ними міждержавної угоди.

ВАЛЮТНІ БЛОКИ [ВАЛЮТНЫЕ БЛОКИ] - угруповання держав, створювані для зміц-нення валютно-економічних позицій країни, яка очолює даний блок, шляхом прикріплен-ня валют країн-учасниць до валюти країни-гегемона. В.б. виникли під час світової еко-номічної кризи 1933 р. у зв'язку з загострен-ням валютної війни між провідними проми-слове розвинутими країнами. Основні з них: стерлінговий (Великобританія), доларовий (США), золотий (Франція) та ін. Під час Другої світової війни і після неї В.б. розпались і на їх основі утворились валютні зони.

ВАЛЮТНІ ВИТРАТИ [ВАЛЮТНЫЕ РАСХОДЫ] -витрати валюти, пов'язані з виробни-чо-господарською, підприємницькою і не-підприємницькою діяльністю: на закупки матеріалів, інвентарю, комплектуючих вуз-лів, матеріалів, на соціальний розвиток тру-дових колективів, службові відрядження за кордон, погашення валютних кредитів, у т. ч. проценти за кредит тощо.

ВАЛЮТНІ ВІДРАХУВАННЯ (ВАЛЮТНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ] - частина валютних надхо-джень (виторгу), які підприємства відрахо-вують національному банку або у держав-ний валютний фонд за спеціально обумовле-ним (встановленим) державою курсом.

ВАЛЮТНІ ЗАПАСИ (ВАЛЮТНЫЕ ЗАПАСЫ] -Див. Запаси, валютні.

ВАЛЮТНІ ЗОНИ [ВАЛЮТНЫЕ ЗОНЫ] - ва-лютні угруповання держав, створені під час і після Другої світової війни на основі дово-єнних валютних блоків для проведення по-годженої політики в галузі міжнародних ва-лютних відносин. Як правило, охоплюють країни, які перебувають у певній фінансово-економічній або політичній залежності від держави, що очолює певну зону. Ці країни підтримують курс своїх валют відповідно до валюти країни-гегемона; повинні тримати свої основні золотовалютні резерви у банках цієї країни; купувати її державні цінні папе-ри тощо.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія