Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВАЛЮТНИЙ ДЕМПІНГ [ВАЛЮТНЫЙ ДЕМПИНГ] - розширення експорту за заниже-ними цінами внаслідок зниження курсу на-ціональних грошей порівняно з їхньою купі-вельною спроможністю в даній країні з ме-тою стабілізації курсу, збільшення експор-тних поставок. Така операція дає змогу ек-спортерам, скуповуючи товари за значно заниженими цінами на внутрішньому рин-ку й продаючи їх на зовнішньому ринку за стабільну валюту, одержувати курсовий прибуток. Використовуючи експортну пре-мію, вони знижують ціни на свої товари і одержують надприбуток, а також завойову-ють ринки збуту у валютній конкурентній боротьбі.

ВАЛЮТНИЙ ДЕФІЦИТ [ВАЛЮТНЫЙ ДЕФИЦИТ] - нестача валютних ресурсів дер-жави для регулювання валютного ринку і здійснення розрахунків і платежів та забез-печення стабільного курсу національної ва-люти.

ВАЛЮТНИЙ ЗРІВНЮВАЛЬНИЙ РАХУНОК ВЕЛИКОБРИТАНІЇ [ВАЛЮТНЫЙ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ] - перший стабілізаційний орган, заснований 1932 р. після відмови Великобританії від золотого стандарту. Після того як повноцін-ний міжнародний золотий стандарт перес-тав функціонувати (перша половина 30-х років), валютні курси стабілізувалися зав-дяки офіційним компенсаційним операці-ям, що проводилися на ринку іноземної ва-люти до кінця 30-х років у більшості про-відних країн. Це робили спеціальні заклади, центральні банки або ж скарбниці (казна-чейства).

ВАЛЮТНИЙ КЛІРИНГ [ВАЛЮТНЫЙ КЛИРИНГ] - офіційна угода про взаємне зараху-вання зустрічних потреб і зобов'язань, які виходять з вартісної рівності товарних по-ставок та реалізації послуг. Обов'язковими елементами В.к. є: система клірингових ра-хунків, які відкриваються в уповноважених банках; обсяг клірингу (всі платежі з товаро-обігу чи їх частина); валюта клірингу - уз-годжена валюта розрахунків; обсяг техніч-ного кредиту- граничне допустиме сальдо заборгованості, яке необхідне для безперер-вності розрахунків.

ВАЛЮТНИЙ КОЕФІЦІЄНТ [ВАЛЮТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ] - курсове співвідношен-ня, показники якого використовують під час перерахунку цін і грошових сум з однієї ва-люти в іншу. Одна з форм визначення курсу іноземних валют.

ВАЛЮТНИЙ КОРИДОР [ВАЛЮТНЫЙ КОРИДОР] - система правових, економічних і організаційних заходів, спрямованих на зменшення девальвації курсу національної валюти, встановлення державою інтервалу межі падіння курсу (котирування) націо-нальної валюти на певний період часу.

ВАЛЮТНИЙ КОШИК (ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА] - набір національних валют, який вико-ристовується при котируванні іноземної ва-люти і для визначення валютного курсу на-ціональної чи міжнародної (регіональної) колективної валюти. В.к. дає змогу визна-чити купівельну спроможність національ-них валют, загальноекономічні умови обмі-ну. Частку валюти певної країни у В.к. виз-начають за питомою вагою ВНП (або зов-нішньоторговельного обороту) цієї країни у сукупності ВНП (відповідно - зовнішньо-торговельного обороту) усіх країн, що беруть участь у розрахунках цього показника. В.к. складається, як правило, з п'яти національ-них валют (американський долар, німецька марка, японська ієна, французький франк, англійський фунт стерлінгів) та ЕКЮ, а з 1999р.-євро.

ВАЛЮТНИЙ КУРС [ВАЛЮТНЫЙ КУРС] - ціна грошової одиниці однієї країни, вира-жена в грошовій одиниці іншої країни. Напр., коли валютний курс англійського фунта стерлінгів становить 1,2 долара США, це означає, що на валютному ринку фунт і долар обмінюються в такій пропор-ції. Розрізняють біржовий (гнучкий, плава-ючий) курс, що встановлюється на біржових торгах, і фіксований курс, який випливає зі встановленого міжнародними органами ва-лютного паритету.

ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН (ВАЛЮТНЫЙ ОПЦИОН] (від латин, optio (optionis) - вільний ви-бір) - 1. Контракт на право купити або про-дати протягом договірного періоду і за дого-вірною ціною лот валюти (англ. currency op-tion). 2. Опціон, яким передбачено право ви-бору альтернативних валютних умов конт-ракту (англ. option of exchange).

ВАЛЮТНИЙ ПАРИТЕТ [ВАЛЮТНЫЙ ПАРИТЕТ] -Див. Паритет валютний.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія