Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВАЛЮТНА САМООКУПНІСТЬ (ВАЛЮТНАЯ САМООКУПАЕМОСТЬ] - принцип госпроз-рахункової діяльності підприємств та орга-нізацій. Передбачає відшкодування валют-них збитків підприємств та організацій за рахунок їх валютних прибутків.

ВАЛЮТНА СВІТОВА СИСТЕМА [ВАЛЮТНАЯ МИРОВАЯ СИСТЕМА] - сукупність ва-лютно-економічних відносин, зумовлених міжнародними економічними зв'язками, взаємозалежність національних економік. В.с.с. включає міжнародні установи та ком-плекс міжнародно-договірних і державно-правових норм, які забезпечують функціо-нування валютних інструментів. Основни-ми складовими елементами її є: визначений набір міжнародних платіжних засобів (наці-ональна, іноземна та колективна міжнарод-на валюта); режим обміну валют, включаю-чи валютні курси та валютні паритети; умо-ви конвертації, механізм забезпечення ва-лютно-платіжними засобами міжнародного обороту; регламентація та уніфікація міжна-родних розрахунків: режим міжнародних ринків валюти та золота; статус міждержав-них інститутів, які регулюють валютні від-носини; мережа міжнародних і національ-них банківських установ, які здійснюють міжнародні розрахункові та кредитні опера-ції, пов'язані із зовнішньоекономічною ді-яльністю.

ВАЛЮТНА СИСТЕМА [ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА] - сукупність валют, правил і норм їх використання і взаємного обміну, застосу-вання як платіжних засобів, а також грошо-во-кредитних відносин, пов'язаних із вико-ристанням валюти. До В.с. належать: орга-ни, які регулюють випуск і обіг валюти. Роз-різняють світову, регіональну (напр., євро-пейська)і національні В.с.

ВАЛЮТНА СПЕКУЛЯЦІЯ [ВАЛЮТНАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ] -торгівля іноземною валютою з метою одержання спекулятивного прибутку від різниці між курсами валют. Здійснюється фізичними і юридичними особами, банками на валютному ринку. Однією з форм В.с. є, напр., "лідс енд легс" (англ. leads and legs) - прискорення або затягування розрахунків у зовнішньоторговельних операціях з метою одержання вигоди від зміни валютних курсів (дострокова оплата товарів або затримка платежу та ін.).

ВАЛЮТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО] - сукупність правових норм, за якими регулюється обіг валютних цінностей у межах держави та відносини з іноземними державами і гро-мадянами. В Україні така сукупність пра-вових норм визначена Декретом Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. "Про систему валютного регулювання і ва-лютного контролю", а також документами, що містять зміни до нього, внесеними про-тягом наступних років. Цей Декрет вста-новлює режим здійснення валютних опера-цій на території держави, визначає загаль-ні принципи валютного регулювання та повноваження державних органів і функції банків та ін. кредитно-фінансових установ у здійсненні валютних операцій. Визначає також права та обов'язки суб'єктів валют-них відносин, порядок здійснення валют-ного контролю, відповідальність за пору-шення В.з.

ВАЛЮТНЕ КОТИРУВАННЯ [ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВКА] - встановлення курсів іно-земних валют відповідно до кон'юнктури валютного ринку. Здійснюють здебільшого національні банки або міждержавні банків-сько-фінансові організації. В.к. буває пря-мим.- коли іноземна валюта прирівнюєть-ся до певної ціни національної валюти, або опосередкованилі - коли національна ва-люта прирівнюється до певної іноземної ва-люти.

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ [ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ] - діяльність держав-них органів щодо управління обігом валю-ти, контролю за валютними операціями, впливу на валютний курс національної ва-люти. ВАЛЮТНИЙ [ВАЛЮТНЫЙ]-все, що стосу-ється валюти: В. договір, В. дефіцит, В. курс, В. ринок.

ВАЛЮТНИЙ АРБІТРАЖ [ВАЛЮТНЫЙ АРБИТРАЖ] - операція, яка поєднує купівлю чи продаж валюти з відповідною контропе-рацією (угодою) для одержання прибутку за рахунок різниці між курсами валют на різ-них валютних ринках (просторовий В. а.) або протягом певного періоду (часовий В.а.). Розрізняють В.а. простий-з двома валютами, складний- з трьома й більшою кількістю валют. Див. також Валютні операції.

ВАЛЮТНИЙ БЛОК (ВАЛЮТНЫЙ БЛОК] - валютна зона - угруповання кількох країн з метою встановлення валютної гегемонії і проведення єдиної валютної політики сто-совно інших країн.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія