Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВАЛОВА МІСТКІСТЬ СУДНА [ВАЛОВАЯ ВМЕСТИМОСТЬ СУДНА] - обсяг приміщення судна, який відображається в умовних одиницях виміру - реєстрових тоннах, яки-ми визначається обсяг приміщень під вер-хньою палубою тощо, за винятком допоміж-них приміщень. В.м.с. визначається шля-хом обміру за правилами, які встановлю-ються класифікаційними товариствами. На основі акта обміру судну видається міриль-не свідоцтво, дані якого використовуються для визначення розмірів зборів.

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ [ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ] - показник статистики, що означає сумарний обсяг продукції, виготовленої у певній галузі за певний період часу (як пра-вило, рік, квартал). В.я. охоплює як кінцеву, завершену, так і проміжну, незавершену продукцію, у т. ч. комплектуючі вироби, на-півфабрикати, продукцію, виготовлення якої тільки розпочато. В результаті при об-численні В.п. в масштабі галузі виникає так званий "повторний рахунок" (подвійний ра-хунок) , бо проміжна продукція враховується як самостійно, так і у складі тієї продукції, до якої вона входить як складова частина. Напр., колеса для автомобіля вважаються валовою продукцію заводу-виробника коліс і входять у В.п. автомобільного заводу.

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА [ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ] - показник, який відображає загальний обсяг продукції, виготовленої підприємством за певний період (квартал, рік) у грошовому обчисленні. В.п.п. містить у собі минулу працю (вартість спожитих у процесі вироб-ництва матеріальних ресурсів, у т. ч. знос засобів праці) і живу працю (заробітну пла-ту й прибуток). До її складу входить повна вартість готових виробів, приріст залишків напівфабрикатів і незавершеного вироб-ництва, а також роботи промислового ха-рактеру, виконані "на сторону". Показник В.п.п. використовується для визначення валового суспільного прибутку і національ-ного доходу, але не застосовується для оцін-ки діяльності підприємств і визначення про-дуктивності праці, тому що включає в себе повторний рахунок перенесеної вартості використаних засобів виробництва (у про-мисловості приблизно 60-70%), а також змі-ну залишків незавершеного виробництва. Окрім того, показник В.п.п. не стимулює виробництва необхідної суспільству готової продукції, орієнтуючи підприємство на ви-користання у виробництві дорогих матеріа-лів і сировини. Обсяг В.п.п. обчислюють у поточних і порівняльних оптових цінах.

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ [ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ] - показник, який характеризує у грошовому виразі загальний результат ос-новної виробничої діяльності всіх промисло-вих підприємств усіх форм власності за пев-ний період (квартал, рік). Іншими словами, В.п.п. - це сума валової продукції промис-лових підприємств або частина валового суспільного продукту. Як і валова продукція підприємства, В.п.п. обчислюється як у по-точних, так і в порівняльних цінах, що по-трібно для визначення національного дохо-ду за кожний звітний рік.

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА [ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА] - загальний об-сяг с.-г. продукції у грошовому виразі. Є од-нією зі складових сукупного суспільного про-дукту. Включає вартість засобів виробниц-тва, спожитих у процесі с.-г. виробництва (насіння, корми, амортизація будівель, машин, знарядь тощо), і заново створену вартість або чисту продукцію сільського гос-подарства. Обчислюється за методом вало-вого обороту, тобто до її складу входить за-гальна вартість продукції всіх с.-г. підпри-ємств, реалізованої на сторону, і вартість продукції, використаної для власних потреб. Цей показник широко застосовувався при аналізі і плануванні народногосподарських показників за радянських часів.

ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ(ВВП) (ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП)] - один із найважливіших показників, що виражає обчислену в ринкових цінах сукуп-ну вартість кінцевого продукту (продукції, товарів і послуг), створеного протягом року в країні, з використанням факторів вироб-ництва, які належать даній країні, а також з урахуванням показників одержаного вало-вого продукту завдяки економічній діяль-ності за межами країни.

ВАЛОВИЙ ДОХІД [ВАЛОВОЙ ДОХОД] - обчислений у грошовому виразі сумарний річний дохід підприємства, фірми, одержа-ний у результаті виробництва і продажу про-дукції, товарів, послуг. В.д. визначається як різниця між грошовим виторгом від прода-жу товару й матеріальними затратами на його виробництво. В.д. дорівнює сумі заро-бітної плати і чистого доходу (прибутку).

ВАЛОВИЙ ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА [ВАЛОВОЙ ДОХОД ПРЕДПРИЯТИЯ] - новостворе-на вартість колективом підприємства за певний проміжок часу (місяць, квартал, пів-річчя, рік). Тобто виручка підприємства від реалізованої продукції, послуг та інших над-ходжень (від невиробничої діяльності, одержання суми від повернення безнадійних боргів тощо).

ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП) [ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП)] - один із найпоширеніших узагальнюючих макроекономічних показ-ників. Обчислена за ринковими цінами вар-тість виробленого країною протягом року кінцевого (готового) продукту. До ВНП вхо-дить вартість продукту, створеного як у са-мій країні, так і за кордоном з використан-ням факторів виробництва, що належать даній країні. ВНП може бути обчислений ме-тодом підсумовування доданих вартостей та визначення потоку затрат і потоку доходів. Якщо весь вироблений у країні продукт реа-лізований, то ВНП дорівнює валовому націо-нальному доходу. ВНП дорівнює сумі чистого національного доходу (заново створеної вар-тості) та амортизаційних відрахувань на ре-новацію зношених основних засобів.

ВАЛОВИЙ ОБОРОТ [ВАЛОВОЙ ОБОРОТ] - сумарна вартість усього обсягу продукції, виготовленої підприємством за певний про-міжок часу, найчастіше за рік. Включає не тільки незавершене виробництво, а й внут-рішній оборот підприємства, виконання ро-біт виробничого характеру.

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія