Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВА-БАНК [ВА-БАНК] (фр. va banque, букв. - йде банк) - 1-У картах - гра на всі гроші, що є у банку. 2. Дія, пов'язана з великим ри-зиком; буквально: діяти, ризикуючи всім.

ВАГА НАТУРАЛЬНА [ВЕС НАТУРАЛЬНЫЙ] - загальноприйнятий термін, що визначає систему мір певного обсягу продуктів (това-рів). За одиницю об'єму беруться у різних країнах різні показники: 1 гектолітр, бу-шель- 135,36 літра, кварта- 1,1 літра. За одиницю маси - грам, кілограм, цент-нер, тонна, фунт. пуд тощо.

ВАГОНО-ГОДИНА [ВАГОНО-ЧАС] - одини-ця виміру обсягу витрат часу вантажних ва-гонів у робочому та у неробочому парках. Визначається множенням середньодобової величини парку вагонів на число діб за звіт-ний період і число годин у добі. Використо-вується у плануванні та управлінні транс-портним процесом.

ВАГОНО-КІЛОМЕТР [ВАГОНО-КИЛОМЕТР] -показник, який характеризує відстань, про-йдену вагонами у складі вантажних і паса-жирських потягів. Визначають за маршру-тами машиністів локомотивів як добуток кількості вагонів у потягу і пройденої ним від-стані. В.-к. використовується для характери-стики обсягів роботи вагонного парку, обчис-лення якісних показників (динамічного на-вантаження, середньодобового пробігу та ін.).

ВАГОНООБОРОТ [ВАГОНООБОРОТ] - кількість вагонів, що прибули на станцію і відійшли від неї за звітний період (місцевих, з якими на певній станції проводились ван-тажні операції, і транзитних, які проходили чи не проходили переробку на станції). В. є одним з основних показників, які характе-ризують переробну пропускну здатність станції, і використовується для встановлен-ня класності залізничних станцій, норму-вання транспортних операцій тощо.

ВАЖКА ПРОМИСЛОВІСТЬ [ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ] - сукупність галузей про-мисловості, які виготовляють здебільшого засоби виробництва: знаряддя праці (маши-ни, агрегати, механізми, верстати та ін. види обладнання й устаткування), предмети праці (сировина, матеріали, паливо тощо). До В.п. належать усі галузі добувної промисловості й найважливіші галузі обробної промисловості (виробництво електро- та теплоенергії, гір-нича та кольорова металургія, хімічна про-мисловість, машинобудування й металооб-робка, промисловість будівельних матеріа-лів, ряд галузей деревообробної промисло-вості. В.п. відіграє вирішальну роль у ство-ренні матеріально-технічної бази розвитку економіки, у піднесенні технічного прогресу, підвищенні продуктивності суспільної праці й життєвого рівня народу.

ВАКАНСІЯ [ВАКАНСИЯ] (фр. vacanse, від латин, vacans - вільний) - наявність не-зайнятого робочого місця, посади, на яку може бути прийнятий новий працівник.

ВАЛЕНТНІСТЬ [ВАЛЕНТНОСТЬ] - здат-ність реагувати певним чином на предмети і явища. Застосовується відносно ставлення споживача до чого-небудь чи кого-небудь: позитивного, негативного, нейтрального.

ВАЛІДНІСТЬ [ВАЛИДНОСТЬ] (фр. valide - законний, дійсний) - ознака надійності, чинності вихідної інформації, яка викорис-товується в економічних дослідженнях: ре-альність інформації, відсутність у ній поми-лок, можливих через неточність вибраної методики збирання та обробки даних.

ВАЛІЗА [ЧЕМОДАН] (від франц. valise - ва-ліза, чемодан) - 1. Поштовий контейнер (мі-шок) дипломатичного кур'єра, який відпо-відно до міжнародного права користується недоторканністю. 2. Різновид домашньої скрині для зберігання одягу, білизни в до-машніх умовах. 3. У побуті - великий до-рожний портфель (чемодан).

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія