Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БЮДЖЕТНИЙ НАДЛИШОК [БЮДЖЕТНЫЙ ИЗБЫТОК] - перевищення суми над-ходжень до бюджету над сумою витрат.

БЮДЖЕТНИЙ ПЕРІОД [БЮДЖЕТНЫЙ ПЕРИОД] - строк, протягом якого діє зат-верджений бюджет (як правило - календар-ний рік). У деяких випадках може продовжу-ватись кілька років і не збігатися з бюджет-ним роком.

БЮДЖЕТНИЙ РІК [БЮДЖЕТНЫЙ ГОД] - період, на який затверджується державний бюджет країни. Цей період збігається з ка-лендарним і господарським роком, тобто по-чинається 1 січня і закінчується 31 грудня.

БЮДЖЕТНІ ВОТИ (БЮДЖЕТНЫЕ ВОТЫ] - розділ державного бюджету, відповідно до яко-го парламент держави (Верховна Рада Укра-їни) затверджує видаткову частину бюджету.

БЮДЖЕТНІ ОБСТЕЖЕННЯ (БЮДЖЕТНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ] - вид статистично-го дослідження фактичного рівня доходів, видатків та споживання населення, ступеня задоволення матеріальних і духовних по-треб людей різних соціальних груп. Б.о. здійснюються за допомогою вибіркового спостереження (вибіркового методу). Це дає змогу шляхом обстеження порівняно неве-ликої групи сімей отримати дані необхідної репрезентативності. Застосовується три способи Б. о.: експедиційний, коли фіксують-ся дані за певний період у бланки обстежен-ня під час безпосереднього опитування гро-мадян; анкетний, який передбачає самос-тійне заповнення громадянами надісланих їм бланків; поточний, коли необхідні записи систематично ведуть члени обстежуваних сімей. Матеріали Б.о. розробляються за те-риторіальними ознаками або за соціальни-ми групами населення, а в межах останніх- за групами сімей з різним рівнем доходу. Це єдине джерело статистичних даних, що ві-дображають фактичний життєвий рівень, соціально-економічні явища тощо. Прак-тичне керівництво Б.о. здійснює Держком-стат України, який розробляє методи від-бору сімей для обстеження, складає програ-ми, інструкції та вказівки щодо технології проведення обстежень, здійснює система-тичний контроль за репрезентативністю ви-біркової сукупності.

БЮДЖЕТНІ ПОЗИКИ [БЮДЖЕТНЫЕ ЗАЙМЫ] - короткострокові позики вищого бю-джетного органу установі нижчого рівня для покриття тимчасового касового розриву в бюджеті у зв'язку з перевищенням видатків над доходами в окремі періоди (квартали) ро-ку (як правило, у І півріччі). В Україні право видавати з державного бюджету Б.п. адміні-страціям та встановлювати строки їх повер-нення надано Міністерству фінансів України. Аналогічні права мають адміністрації вищого структурного рівня щодо надання позичок структурам нижчого адміністративного рівня.

БЮДЖЕТНІ ПРАВА [БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА] - сукупність прав і обов'язків (повноважень) держави і всіх її територіальних утворень у галузі бюджетної діяльності, що здійснюють-ся відповідними представницькими і вико-навчими органами влади. Б.п. України поді-ляються на Б.п. держави, Б.п. Автономної Республіки Крим і Б.п. місцевих органів влади.

БЮДЖЕТНІ РАХУНКИ [БЮДЖЕТНЫЕ СЧЕТА] - рахунки у Національному банку України для обліку доходів і видатків держав-ного і місцевих бюджетів. Б.р. поділяються на доходні та поточні рахунки позабюджет-них коштів. Для обліку кожного виду доходів певного бюджету відкривають окремі Б.р.

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА [БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА] - політика держави щодо оподаткування су-б'єктів господарсько-фінансової та іншої діяльності, а також щодо формування і вико-ристання фінансових ресурсів держави.

БЮЛЕТЕНЬ [БЮЛЛЕТЕНЬ] (фр. bulletin, з італ. bullettino - записка, папірець, від ла-тин. bulla- грамота) - 1. Коротке офіційне повідомлення про суспільно-політичну по-дію, яка має визначальне значення. Корот-кий звіт про хід різних зборів, конференцій, з'їздів тощо. 2. Назва періодичних чи непері-одичних інформаційних, комерційних ви-дань (напр., Торговий бюлетень). 3. Документ для голосування (виборчий бюлетень). 4. По-ширена назва листка непрацездатності.

БЮЛЕТЕНЬ БІРЖОВИЙ [БЮЛЛЕТЕНЬ БИРЖЕВОЙ] - друковане видання фондо-вих бірж, де міститься інформація про ціни на товари, представлені на біржі, або курси цінних паперів, а також дані про кількість укладених угод, про зміни кон'юнктури то-що. Б.б. випускається щоденно.

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія