Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БОРЖНИК [ДОЛЖНИК] - фізична чи юридична особа, що має боргові матеріальні зобов'язання щодо необхідності повернення боргів.

БОС [БОСС] (англ. boss)- 1. Господар (хазя-їн) підприємства, керівник установи, фірми, підприємець. 2. Керівник профспілки, полі-тичної партії.

БРАВАДА (БРАВАДА] (фр. bravade) - показ-на хоробрість і зневага до небезпеки.

БРАВУВАТИ [БРАВИРОВАТЬ] (фр. bravor) - удавано зневажливо ставитись до небезпеки; хизуватись, виявляти показну сміливість.

БРАК [БРАК] (від старенім. Brack) - 1. Зіпсо-вана або неякісна чи з окремими вадами продукція, непридатна або малопридатна для використання. 2. Товари, які не відпові-дають шаблонам, стандартам.

БРАКЕР [БРАКЕР] - посадова особа (інже-нер, технік, технолог, товарознавець), що перевіряє якісь товарів (виробів), визначає їх відповідність стандартам, технічним умо-вам, шаблонам.

БРАКЕРАЖ [БРАКЕРАЖ] -операції, проце-си перевірки якості товарів, їх відповідності стандартам, технічним умовам, вимогам, обумовленим у комерційних угодах, замов-леннях тощо.

БРЕЙК [БРЕЙК] (від англ. break) - стрімке, неочікуване падіння цін на товарних і фон-дових біржах.

БРЕТТОН-ВУДСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА [БРЕТТОН-ВУДСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕ-МА] (від англ. Bretton Woods system) - офі-ційно визнана валютна система, створена у 1944 р. відповідно до рішень валютно-фі-нансової конференції ООН (відбулась у м. Бреттон-Вудс (США)), де були розглянуті проекти договорів про створення Міжнарод-ного валютного фонду й Міжнародного бан-ку реконструкції і розвитку. Було прийнято, що функції світових грошей знову належать золоту, проте масштаби його використання у міжнародних валютних відносинах і регу-лююча роль дещо зменшились. Нарівні із золотом як міжнародні платіжні засоби і ре-зервна (ключова) валюта використовується долар США. Було визначено, що ринкові курси валют не можуть відхилятись від фік-сованих доларових паритетів цих валют більше, ніж на 1% щодо валют різних країн. Ці валюти "прив'язувались" до долара США, а конвертовані національні валюти вільно обмінювались за курсами, не вищими від зазначених меж. Міждержавне регулюван-ня валютних відносин здійснювалось в ос-новному через посередництво Міжнародно-го валютного фонду.

БРИГАДА [БРИГАДА] (франц. brigade, від італ. brigata - товариство, загін) - 1. Вій-ськове з'єднання, що складається з військо-вих частин (полків, батальйонів). 2. Група людей, які виконують спільну роботу (зав-дання) і спільно зацікавлені у результатах роботи та несуть відповідальність за її ре-зультати.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія