Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БОНУСНІ ЗНИЖКИ [БОНУСНЫЕ СКИДКИ] - пільгові знижки, що надаються постій-ним покупцям, які стабільно купують в обу-мовлених обсягах у певний період товари.

БОРГ [ДОЛГ] - грошова сума, взята у борг на конкретно визначений термін за певними борговими зобов'язаннями щодо сплати за боргові послуги і з гарантіями на обов'язкове повернення. Особа, яка позичає гроші чи ін-ші товарно-матеріальні цінності, називаєть-ся боржником (кредитором), а особа, яка на-дає матеріальні цінності у Б„ - позичальни-ком-дебітором. Розрізняють внутрішній і зовнішній державний Б. Боргові зобов'язан-ня, які підлягають першочерговому пога-шенню, називаються першочерговими Б.

БОРГ ДЕРЖАВНИЙ ВНУТРІШНІЙ [ДОЛГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ] - 1. Сума грошових коштів, одержаних держа-вою від населення за рахунок реалізації об-лігацій державної позики і своєчасно не по-гашених. 2. Сума коштів, не сплачена дер-жавою бюджетним організаціям на реаліза-цію їх програм, а також розміри несплати заробітної плати працівникам державних бюджетних установ і недержавних організа-цій, установ.

БОРГ ДЕРЖАВНИЙ ЗОВНІШНІЙ [ДОЛГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ] - загальна сума одержаних і несплачених кредитів ра-зом з сумою несплачених боргів за закуплені товари й послуги та інші державні зобов'я-зання перед іноземними державами.

БОРГОВА ВИМОГА [ДОЛГОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ] - вимога кредитора, постачальника товарів (продавця), представлена дебіторові (покупцеві), щодо погашення його зобов'я-зань. Подається у вигляді заявленого пла-тіжного документа дебітору (покупцеві това-ру) щодо своєчасної сплати боргу.

БОРГОВА КНИГА (ДОЛГОВАЯ КНИГА] - книга, до якої заносяться боргові зобов'я-занння дебіторів і покупців. Застосовується, як правило, на дрібних підприємствах і в роздрібній торгівлі.

БОРГОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ [ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО].- документ, який вида-ється позичальником (кредитором) боржни-ку (дебітору) при одержанні кредиту. Б.з. засвідчує факт одержання фізичною чи юридичною особою у борг грошей чи інших цінностей і зобов'язання дебітора своєчасно повернути їх у повному обсязі. 5.3. підписує особа, що одержала грошово-матеріальні цінності у борг, або уповноважена нею інша особа. Б.з. дійсні в тому разі, якщо вони за-вірені відповідними установами (нотаріаль-ними конторами) згідно з чинним законо-давством держави.

БОРГОВИЙ ПОЗОВ [ДОЛГОВОЙ ИСК] - офіційне, документально оформлене звер-нення кредитора до дебітора про виконання зобов'язань щодо кредиту (сплати боргу). Може бути оформленим як позов до арбітра-жу суду.

БОРГОВИЙ ЦІННИЙ ПАПІР (ДОЛГОВАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА] - цінні папери, докумен-ти, облігації, векселі, що засвідчують одер-жання емітентом позик, які належить по-вернути (погасити) в обумовлений час із заз-наченням відповідних боргових зобов'я-заннь емітента.

БОРДЕРО [БОРДЕРО] (від фр. bordereau) - 1. Витяг з бухгалтерських документів. 2. Пе-релік (опис) документів, що надсилаються. 3. Комплект документів, на підставі яких здійснюється передача перестраховиком страхових ризиків щодо реалізованих цін-них паперів (акцій, облігацій, векселів та ін.), який складає банківська установа або бір-жовий маклер.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія