Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БОНДХОЛЬДЕР [БОНДХОЛЬДЕР] -власник цінних паперів (облігацій, акцій, векселів).

БОНЗА [БОНЗА] (фр. bonze, від япон. бодзу - священик) - 1. Буддійський монах. 2. Переносно - пихатий, зарозумілий служ-бовець.

БОНИ [БОНЫ] (від фр. bon - талон, чек) - 1. Короткострокові боргові зобов'язання, які випускає держава, казначейство, муніци-пальні органи, окремі установи та фірми. Використовуються власниками як платіж-ний засіб. 2. Паперово-грошові знаки, які тимчасово випускаються в обіг і використо-вуються як розмінні гроші.

БОНИ ДОРУЧАЛЬНІ [БОНЫ ПОРУЧИТЕЛЬНЫЕ] - зобов'язання, що видає підряд-ник особі чи установі-замовникові в рахунок тих сум, котрі будуть йому нараховані після закінчення робіт за договором підряду.

БОНИ КАЗНАЧЕЙСЬКІ [БОНЫ КАЗНАЧЕЙСКИЕ] -Див. Казначейські бони.

БОНИ ПОШТОВІ [БОНЫ ПОЧТОВЫЕ] - свідоцтва, які видаються поштовим бюро за внесені незначні суми. Вони дають пра-во негайно одержати таку ж суму грошей у будь-якому поштовому відділені. Б.п. впро-ваджені у практику у Франції, Великобри-танії, Нідерландах, США, Індії та інших країнах.

БОНІСТИКА [БОНИСТИКА] (від фр. bonis-tique) - наука, що вивчає паперові грошові знаки (бони) як історичні документи та визначає їхню колекційну цінність.

БОНІТУВАННЯ [БОНИТИРОВАНИЕ] (ла-тин. bonitas - доброякісність, добротність, відповідність) - позитивна оцінка якостей с. -г. тварин, худоби для встановлення їх пле-мінної або господарської придатності, а та-кож якісні показники ґрунтів і рослин для прийняття рішень щодо ефективного їх ви-користання.

БОНІФІКАЦІЯ [БОНИФИКАЦИЯ] (фр. bo-nification від латин. bonus - добрий, хоро-ший) - 1. Доплата до ціни товару, якщо якість його вища за передбачену в договорі, або, навпаки, пониження ціни товару, якщо його якість нижча від зазначеної у договорі (зворотна Б./ 2. Повернення суми податків, стягнених за товари, відвантажені на ек-спорт (з метою економічного стимулювання експорту вітчизняних товарів). 3. Державне субсидування кредитів з метою зменшення кредитної ставки, встановленої кредитоо-держувачеві, для реалізації програм, яким держава намагається надати допомогу. 4. Одночасний грошовий внесок власників об-лігацій державної позики в момент її випус-ку. 5. Система винагороди: постачальників - за терміновість здійснених поставок, а покупців - за значні розміри покупок.

БОНУС [БОНУС] (від латин. bonus-добрий) - 1. Додаткова винагорода, доплата (пре-мія), яку отримує торговий посередник у вигляді процента до загальної суми комер-ційної операції, проведеної за його участю. 2. Додаткова знижка на вартість товару, надана продавцем покупцеві відповідно до умов угоди про купівлю-продаж (чи окремої згоди сторін), або для зацікавлення (винаго- роди) постійних покупців у подальшій спів1 праці.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія